افراد

میر ابوالحسن فصیحی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fassihi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543312

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی