افراد

غلامرضا مرادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ghmoradi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543325

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ghmoradi

  • سوابق تحصیلی