افراد

سيدحميد فتحي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: fathi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543353

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/fathi

  • سوابق تحصیلی