افراد

سيدحسين حسينيان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hosseinian@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543343

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/hosseinian

  • سوابق تحصیلی