افراد

امیر جهانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Amir.Jahanshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64545560

صفحه شخصي: https://mbtech.aut.ac.ir/people/amir-jahanshahi

  • سوابق تحصیلی