افراد

حسن کاتوزيان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hsnkato@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543388

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/hsnkato

  • سوابق تحصیلی


رزومه


-1986 B.Sc. in Electrical (Electronics) Engineering, Sharif University of Technology, E.E. Dept. ehran IRAN.

-1988 M.Sc. in Electrical (Electronics) Engineering, Sharif University of Technology, E.E. Dept. Tehran IRAN.

-1994 Ph.D. in Solid-State Electronics Amirkabir University, E.E. Dept. Tehran IRAN. The First Ph.D. Graduated of IRAN in Solid-State Electronics.