افراد

کريم فائز

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: kfaez@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543328

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=kfaez

  • سوابق تحصیلی