افراد

امیر خرسندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: a_khorsandi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821)64545898

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی