افراد

محمد اعظم خسروی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m.a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545797

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی