افراد

محمد جواد عمادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mj.emadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821)64543375

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی