افراد

محمدباقر منهاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: menhaj@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543347

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=menhaj

  • سوابق تحصیلی