افراد

سيدمجتبي آقاميرسليم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mirsalim@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543321

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mirsalim

  • سوابق تحصیلی