افراد

مهدي كراري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: karrari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543345

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/karrari

  • سوابق تحصیلی