افراد

مرتضي محمدي اردهالي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ardehali@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543323

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=ardehali

  • سوابق تحصیلی