افراد

روزبه معيني مازندراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: moini@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543342

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/moini

  • سوابق تحصیلی