افراد

جعفر ميلي منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543351

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=monfared

  • سوابق تحصیلی