افراد

جعفر ميلي منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543351

صفحه شخصي: http://ele.aut.ac.ir/~monfared/index.htm

  • سوابق تحصیلی