افراد

جواد شکرالهي مغاني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: moghani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543349

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/moghani

  • سوابق تحصیلی