افراد

مسعود شفيعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mshafiee@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543310

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mshafiee

  • سوابق تحصیلی