افراد

مسعود شفيعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mshafiee@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543310

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mshafiee

  • سوابق تحصیلی

دكتراي مهندسي برق (كنترل)، 1366، دانشگاه ايالتي لوئيزيانا، بتن روژ، لوئيزيانا، آمريكا

 

كارشناسي ارشد مهندسي برق، 1363، دانشگاه ايالتي لوئيزيانا، بتن روژ، لوئيزيانا، آمريكا

 

كارشناسي ارشد مهندسي سيستم، 1361، دانشگاه ايالتي برادران رايت، ديتن، اوهايو، آمريكا

 

كارشناسي ارشد رياضيات، 1359، دانشگاه ايالتي برادران رايت، ديتن، اوهايو، آمريكا

 

كارشناسي رياضيات، 1357، مدرسه عالي مديريت و رياضيات كرج، ايران

 

ديپلم رياضي، 1354، دبيرستان ادب، اصفهان