افراد

محمد ياوري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: myavari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543326

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/myavari

  • سوابق تحصیلی