افراد

یاسر نوروزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: y.norouzi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821)64545798

صفحه شخصي: http://ele.aut.ac.ir/norouzi

  • سوابق تحصیلی