افراد

پريسا دهخدا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: pdehkhoda@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543521

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=pdehkhoda

  • سوابق تحصیلی