افراد

وحید پوراحمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: v.pourahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545551

صفحه شخصي: https://ca.linkedin.com/in/vahid-pourahmadi-15164b31

  • سوابق تحصیلی