افراد

حسام الدين صادقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543348

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sadeghi

  • سوابق تحصیلی