افراد

سيداحمد معتمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: motamedi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543331

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=motamedi

  • سوابق تحصیلی