افراد

طاهره سيدنا

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: seyedena@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543324

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/seyedena

  • سوابق تحصیلی