افراد

سيدمصطفي صفوي همامي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: msafavi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543313

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/msafavi

  • سوابق تحصیلی