افراد

مجيد شالچيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shalchian@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821)64543377

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=shalchian

  • سوابق تحصیلی