افراد

سعيد شريفيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sharifian_s@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821)64545553

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=%20sharifian_s

  • سوابق تحصیلی