افراد

حميد شيخ زاده نجار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hsheikh@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543311

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/hsheikh

  • سوابق تحصیلی