افراد

رضا صراف شيرازي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sarraf@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543318

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sarraf

  • سوابق تحصیلی