افراد

حسن طاهري قزويني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: htaheri@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543352

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/htaheri

  • سوابق تحصیلی