افراد

حيدرعلي طالبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: alit@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543340

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/alit

  • سوابق تحصیلی