افراد

احد توکلي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: tavakoli@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543317

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/tavakoli

  • سوابق تحصیلی