كارشناسي ارشد


فرم تصويب پروژه دانشجويان کارشناسی ارشد

[فرم تصويب پروژه دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری[۴].doc]


فرم تعيين استاد راهنمای دانشجويان مجازی

[فرم تعيين استاد راهنمای دانشجويان مجازی] [فرم تعيين استاد راهنمای دانشجويان مجازی.doc]


فرم درخواست دانشجويان کارشناسی ارشد جهت طرح در جلسه

[Msc Proje Edit Request.docx]


فرم تسويه حساب دانشجويان ارشد

[فرم تسويه حساب دانشجويان ارشد]


چکيده آیین نامه کارشناسی ارشد

[چکيده آیین نامه کارشناسی ارشد] [چکيده آیین نامه کارشناسی ارشد.pptx]


فرم تعیین استاد راهنما دانشجويان واحد پرديس بین الملل

[فرم تعیین استاد راهنما بین الملل.docx]