جدول اعلام دفاعيه دانشجويان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد دانشکده برق

لطفا پس از تائيد آمادگی دفاع و اطمينان از تائيد مجوز از طريق استاد راهنما جدول زير را تکميل و به آدرس 

grad.EE@aut.ac.ir

ارسال کرده و به دفتر تحصيلات تکميلی دانشکده اطلاع دهيد