دکترا

فرم ها و قوانين دکترا


مراحل دفاع نهايي رساله دکترا

[مراحل دفاع نهايي رساله دکترا[۴].docx]


فرم های اطلاعيه ی دفاع دکترا

[Copy of اطلاعيه ی دفاع پروپزال[۱].doc] [اطلاعيه ی دفاع نهايي[۱].doc]


آنچه دانشجویان دکتری باید بدانند

[آنچه دانشجويان دکترا بايد بدانند.pdf]


درخواست های دانشجويي

[درخواست های دانشجويی[۱].docx]


مراحل دفاع از پیشنهاد رساله

[مراحل دفاع از پيشنهاد رساله دکترا.pdf]


فرم هماهنگی جلسه ی دفاع

[فرم هماهنگی جلسه ی دفاع.docx]


فرم تسويه حساب دانشجويان دکترا

[فرم تسويه حساب دانشجويان دکترا (۲).docx]


فرم گزارش پيشرفت تحصيلی دانشجويان قبل از دفاع پروپزال

[گزارش پيشرفت فعاليت پژوهشی قبل از دفاع پروپزال.docx]


فرم گزارش پيشرفت تحصيلی دانشجويان بعد از دفاع پروپزال

[گزارش پيشرفت فعاليت پژوهشی بعد از دفاع پروپزال.docx]