1-مقرر گردید تمدید ترم دانشجویان مجازی بعد از ترم هفتم مطلقا انجام نگردد.(فرم مربوطه در سايت تحصيلات تکميلی دانشگاه)

2-جهت اخذ دروس بايستی حتما با مدير گروه مربوطه هماهنگ شود و از ايشان راهنمايي بگيريد.

3-حداقل تعداد واحد اخذ شده در هرترم 6و حداکثر تعداد واحد به شرط اخذ درس سمينار(برای همه ی گروهها تعريف نمی شود)14 واحد می باشد.

4-حداکثر زمان مناسب برای تعريف پروژه در ترم 3 می باشد(فرم مربوطه در سايت مجازی موجود است) در صورت هرگونه تعليق در امور آموزشی تبعات آن با خود دانشجو می باشد.