جدول اعلام آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

grad.ee@aut.ac.ir

 نمایند.دانشجویان محترم می بایست جدول را از اطلاعات پروژه واقع در پرتال دانشجو تکمیل و سپس جدول را به ادرس زیر ایمیل

نمایند  


جدول اعلام آمادگی دفاع

[جدول دفاع[۱].xlsx]