اطلاع رسانی

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت اطلاع از قوانین و رویه های مقطع تحصیلات تکمیلی به سایت  معاونت آموزشی و تحصیلات 

تکميلی - تحصیلات تکمیلی  واقع در سایت اصلی دانشگاه مراجعه نمایند

کلیه فرمهای مربوط به دانشگاه نیز در همین قسمت قابل دسترسی می باشد