قوانین کارشناسی

 
پيش نياز- هم نياز

[pishniaz-hamniaz.jpg]


مهمان بين دانشكده‌ای

[mehman bein daneshkadeei.jpg]


مهمان بين دانشگاهي

[mehman bein daneshgahi.jpg]


ادعاي فارغ التحصيلي

[edeaye fareghotahsili.jpg]


فرم درخواست آموزشي

[Darkhast Amoozeshi.jpg]


آيين‌نامه و فرم درخواست تكدرس

آيين‌نامه و فرم درخواست تكدرس

[takdars-new_۰۱[۰].doc]


برگه‌های حذف غیبت امتحانی يا كلاسی

برگه‌های حذف غیبت امتحانی يا كلاسی

[۱۴.۰.doc] [۱۵.۰.doc]


مرخصي تحصيلي

[morkhasi tahsili.jpg]


آگهی دفاع

[agahi defa.doc]


تصویب پروژه

[tasvib proje[۰].doc]


حذف اضطراري

[hazf ezterari.jpg]


مراحل تغيير آدرس

[marahel taghir address.jpg]


تعهد كارت المثني دانشجويي

[taahod kart almosana daneshjooei.jpg]


تعهد نامه آموزشي

[Taahodname Amoozeshi.docx]


درخواست ادامه تحصيل

[darkhast edame tahsil.jpg]


كارآموزي ۹۳

[Kaamoozi ۹۳.docx]


آيين‌نامه‌ها و قوانين

آيين‌نامه‌ها و قوانين

[Aeinnameh&&Marahel Takdars(Moarefi Be Ostad).pdf] [Aeinnameh&&Marahele Mehman Beyne Daneshkadeei.pdf] [Ghavanin&&Marahel Morkhasi Tahsili.pdf] [Marahel Edeaye Fareghotahsili.pdf]


برگه درخواست تصویب موضوع پروژه كارشناسی

برگه درخواست تصویب موضوع پروژه كارشناسی

[tasvib proje_۰۱[۰].docx]


صورتجلسه دفاع از پروژه كارشناسي

[jalase defa[۱].doc]


آئین نامه مربوط به جلسه دفاع

[آیین نامه مربوط به جلسه دفاع[۱].jpg]


فرم خروج از کشور

[khorogkarshenasi۹۲.pdf]