مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
 
دکتر احد توکلی
رئیس دانشکده
tavakoliaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۰ ( ۹۸۲۱+ ) -۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )  


 
دکتر غلامحسین ریاحی
معاونت پژوهشی- معاونت تحصیلات تکمیلی

gholamaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۲۰ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر محسن معزی
معاونت آموزشی

moezziaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۷ 
 
دکتر فرهاد آزادی نمین
سرپرست مرکز انفورماتیک

 namin_farhadaut.ac.ir
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۲ 
 
دکتر مجید شالچیان
مدیر گروه آموزشی الکترونیک
shalchianaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۳
 
دکتر مسعود شفیعی
مدیر گروه آموزشی کنترل

mshafieeaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۰ 
 
دکتر امیر خرسندی
مدیر گروه آموزشی قدرت

a_khorsandiaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۸۹۸ ( ۹۸۲۱+)

 
دکتر محمداعظم خسروی
مدیر گروه آموزشی مکاترونیک
m.a.khosraviaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۷۹۷ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر رضا صراف شیرازی
مدیر گروه آموزشی مخابرات

sarrafaut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۸ 
دکتر سید حسین حسینیان
رئیس قطب علمی قدرت

 hosseinianaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۳ ( ۹۸۲۱+ )

 
مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی

hyousefiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۶ ( ۹۸۲۱+)

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 14844 بار   |   دفعات چاپ: 1021 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر