دروس مصوب کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 
ردیف نام کد درس گرایش
۱ آنالیز شبکه های تغذیه الکتریکی قطار ۲۳۹۲۱۱۳ مهندسی خطوط راه آهن
۲ آنالیز ماشینهای ترکشن ۲۳۹۲۱۰۳ مهندسی خطوط راه آهن
۳ ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۹۶۱۵۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴ ابزار دقیق پیشرفته ۲۳۹۵۱۳۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵ ادوات نیمه هادی ۲۳۹۶۲۱۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۶ ادوات نیمه هادی۲ ۲۳۹۶۲۲۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۷ اصول سیستم های دقیق ۲۳۸۹۱۵۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۸ الکترونیک ۳ ۲۳۹۶۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۹ انرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۹۱۵۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۰ بررسی سیستمهای قدرت ۲ ۲۳۹۱۵۹۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۱ بررسی پست های الکتریکی راه آهن ۲۳۹۲۱۲۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۲ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۸۸۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۳ تئوری صف در شبکه های مخابراتی ۲۳۸۸۷۹۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۴ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها ۲۳۹۶۱۲۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۵ تدریس یار ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۹۶۱۵۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۶ تدریس یار ابزار دقیق پیشرفته ۲۳۹۵۱۳۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۷ تدریس یار ادوات نیمه هادی ۲۳۹۶۲۱۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۸ تدریس یار ادوات نیمه هادی۲ ۲۳۹۶۲۲۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۹ تدریس یار الکترونیک ۳ ۲۳۹۶۱۷۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۲۰ تدریس یار بررسی سیستمهای قدرت ۲ ۲۳۹۱۵۹۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱ تدریس یار تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۸۸۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲ تدریس یار تئوری صف در شبکه های مخابراتی ۲۳۸۸۷۹۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳ تدریس یار تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها ۲۳۹۶۱۲۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۲۴ تدریس یار تولید و نیروگاه ۲۳۹۱۶۰۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۵ تدریس یار تولید پراکنده ۲۳۹۱۵۸۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۶ تدریس یار رباتیک پیشرفته ۲۳۹۵۱۹۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۲۷ تدریس یار روشهای عددی در فرکانس های بالا ۲۳۸۸۸۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۸ تدریس یار روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۸۶۵۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۹ تدریس یار ریاضی مهندسی پیشرفته ۲۳۹۵۱۲۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۳۰ تدریس یار ریاضیات مهندسی ۲۳۸۸۷۶۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۳۱ تدریس یار سمینار ۲۳۹۶۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۳۲ تدریس یار سمینار ۲۳۹۵۹۰۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۳۳ تدریس یار سیستم های کنترل گسترده ۲۳۹۵۲۴۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۳۴ تدریس یار سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۹۵۲۱۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۳۵ تدریس یار سیگنال و سیستم ۲۳۸۸۷۸۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۳۶ تدریس یار شبکه مخابرات داده ۲۳۹۶۱۹۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۳۷ تدریس یار شبکه های عصبی ۲۳۹۶۱۶۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۳۸ تدریس یار شناسایی سیستم ها ۲۳۹۵۱۸۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۳۹ تدریس یار طراحی مدارهای VLSI ۲۳۹۶۱۳۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴۰ تدریس یار طراحی مدارهای VLSI۲ ۲۳۹۶۲۳۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴۱ تدریس یار طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۹۶۱۴۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴۲ تدریس یار فرایندهای اتفاقی ۲۳۸۸۶۴۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۴۳ تدریس یار قیمت گذاری انرژی ۲۳۹۱۶۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۴۴ تدریس یار مباحث ویژه (اندازه گیری مایکروویو ) ۲۳۸۸۸۱۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۴۵ تدریس یار مخابرات ۱ ۲۳۸۸۷۵۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۴۶ تدریس یار مدیریت انرژی ۲۳۹۱۶۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۴۷ تدریس یار میکروپرسسور پیشرفته ۲۳۹۶۲۵۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴۸ تدریس یار میکروپروسسور ۲۳۹۶۱۸۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۴۹ تدریس یار پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۹۶۲۰۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۵۰ تدریس یار پردازش گفتار ۲۳۹۶۲۴۰ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۵۱ تدریس یار کنترل بهینه ۲۳۹۵۲۰۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۲ تدریس یار کنترل دیجیتال ۲۳۹۵۱۶۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۳ تدریس یار کنترل صنعتی ۲۳۹۵۱۷۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۴ تدریس یار کنترل فازی ۲۳۹۵۲۲۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۵ تدریس یار کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۹۵۲۳۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۶ تدریس یار کنترل مدرن ۲۳۹۵۱۵۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۷ تدریس یار کنترل هوشمند ۲۳۹۵۱۴۰ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۵۸ تدریس یارانرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۹۱۵۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۵۹ تدریس یارمیدان و امواج ۲۳۸۸۷۷۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۶۰ تدریس یارکنترل توان راکتیو ۲۳۹۱۶۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۶۱ تولید و نیروگاه ۲۳۹۱۶۰۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۶۲ تولید پراکنده ۲۳۹۱۵۸۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۶۳ رباتیک پیشرفته ۲۳۹۵۱۹۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۶۴ روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۸۶۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۶۵ ریاضی مهندسی پیشرفته ۲۳۹۵۱۲۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۶۶ ریاضیات مهندسی ۲۳۸۸۷۶۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۶۷ سمینار ۲۳۹۶۹۰۲ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۶۸ سمینار ۲۳۹۵۹۰۲ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۶۹ سیستم های تولید پالس قدرت ۲۳۸۲۱۴۳ مهندسی برق-قدرت
۷۰ سیستم های کنترل گسترده ۲۳۹۵۲۴۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۷۱ سیستمهای وقایع گسسته ۲۳۸۴۱۰۳ مهندسی برق-کنترل
۷۲ سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۹۵۲۱۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۷۳ سیگنال و سیستم ۲۳۸۸۷۸۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۷۴ شبکه مخابرات داده ۲۳۹۶۱۹۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۷۵ شبکه های عصبی ۲۳۹۶۱۶۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۷۶ شناسایی سیستم ها ۲۳۹۵۱۸۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۷۷ طراحی ماشینهای الکتریکی نوین ۲۳۸۲۹۶۳ مهندسی برق-قدرت
۷۸ طراحی مدارهای VLSI ۲۳۹۶۱۳۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۷۹ طراحی مدارهای VLSI ۲۳۸۱۸۶۳ مهندسی برق-الکترونیک
۸۰ طراحی مدارهای VLSI۲ ۲۳۹۶۲۳۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۸۱ طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۹۶۱۴۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۸۲ فرایندهای اتفاقی ۲۳۸۸۶۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۸۳ فناوری سیستم های میکرو الکترومکانیک ۲۳۸۹۱۷۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۸۴ قیمت گذاری انرژی ۲۳۹۱۶۱۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۸۵ کابل های قدرت ۲۳۸۲۹۷۳ مهندسی برق-قدرت
۸۶ مباحث ویژه ( پردازش سیگنالهای راداری) ۲۳۸۳۹۸۳ مهندسی برق-مخابرات
۸۷ مباحث ویژه (اندازه گیری مایکروویو ) ۲۳۸۸۸۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۸۸ مباحث ویژه (اندازه گیری مایکرویو) ۲۳۸۳۹۷۳ مهندسی برق-مخابرات
۸۹ مباحث ویژه (تئوری اطلاعات شبکه) ۲۳۸۳۲۴۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۰ مباحث ویژه (جنگ الکترونیک) ۲۳۸۳۱۰۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۱ مباحث ویژه (روشهای الکترومغناطیسی در NDT) ۲۳۸۳۴۷۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۲ مباحث ویژه (روشهای عددی در فرکانس های بالا) ۲۳۸۸۸۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۹۳ مباحث ویژه (سیستمهای مخابراتی برای شبکه هوشمند برق) ۲۳۸۳۱۱۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۴ مباحث ویژه (طراحی زیر سیستم های مخابراتی ماهواره) ۲۳۹۷۱۰۳ مهندسی فناوری ماهواره
۹۵ مباحث ویژه (متامتریال) ۲۳۸۳۴۵۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۶ مباحث ویژه (مدلسازی الکترونیکی – الکترومغناطیسی ادوات و مدارات فرکانس بالا) ۲۳۸۳۹۹۳ مهندسی برق-مخابرات
۹۷ مباحث ویژه (معماری و کارکرد زیر سیستم TTCR ماهواره) ۲۳۹۷۱۱۳ مهندسی فناوری ماهواره
۹۸ مباحث ویژه (کنترل سیستم های چند وسیله ای) ۲۳۸۴۴۱۳ مهندسی برق-کنترل
۹۹ مباحث ویژه (کنترل سیستمهای چند عاملی) ۲۳۸۳۴۸۳ مهندسی برق-کنترل
۱۰۰ مباحث ویژه در فتونیک ۲۳۸۱۸۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۰۱ مباحث ویژه(ریز شبکه ها و شبکه های هوشمند) ۲۳۸۲۱۰۳ مهندسی برق-قدرت
۱۰۲ مباحث ویژه(مدیریت هوشمندمصرف در شبکه های توزیع) ۲۳۸۲۹۹۳ مهندسی برق-قدرت
۱۰۳ مبانی مقدماتی قدرت ۲۳۹۲۱۳۳ مهندسی خطوط راه آهن
۱۰۴ مخابرات ۱ ۲۳۸۸۷۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۰۵ مدلسازی سیستم های مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۴۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۰۶ مدیریت انرژی ۲۳۹۱۶۲۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۰۷ میدان و امواج ۲۳۸۸۷۷۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۰۸ میکروپرسسور پیشرفته ۲۳۹۶۲۵۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۰۹ میکروپروسسور ۲۳۹۶۱۸۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۰ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۱ ۲۳۸۰۰۵۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۱۱ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۲ ۲۳۸۰۰۶۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۱۲ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۳ ۲۳۸۰۰۷۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۱۲ هوش محاسباتی و کاربرد آن در مکاترونیک ۲۳۸۹۱۳۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۱۴ پایداری سیستمهای دینامیکی ۲۳۸۴۴۰۳ مهندسی برق-کنترل
۱۱۵ پردازش دیجیتال از طریق موجک ۲۳۸۳۹۶۳ مهندسی برق-مخابرات
۱۱۶ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۹۶۲۰۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۷ پردازش مقاوم گفتار ۲۳۸۶۲۰۳ مهندسی برق-الکترونیک(دیجیتال)
۱۱۸ پردازش گفتار ۲۳۹۶۲۴۳ مهندسی برق-الکترونیک-آموزش الکترونیکی
۱۱۹ کاربرد الکترونیک قدرت در شبکه های برق ۲۳۸۲۹۸۳ مهندسی برق-قدرت
۱۲۰ کنترل بهینه ۲۳۹۵۲۰۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۱ کنترل توان راکتیو ۲۳۹۱۶۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۲۲ کنترل دیجیتال ۲۳۹۵۱۶۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۳ کنترل سیستم های مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۶۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۲۴ کنترل صنعتی ۲۳۹۵۱۷۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۵ کنترل فازی ۲۳۹۵۲۲۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۶ کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۹۵۲۳۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۷ کنترل مدرن ۲۳۹۵۱۵۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۸ کنترل هوشمند ۲۳۹۵۱۴۳ مهندسی برق-مهندسی کنترل و اتوماسیون-آموزش الکترونیکی
۱۲۹ آنالیز و طراحی شبکه زمین ۲۳۹۴۱۴۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۱۳۰ آنتن مایکرواستریپ ۲۳۸۳۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۳۱ آنتن پیشرفته ۲۳۸۳۱۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۳۲ ابزار دقیق مجازی پیشرفته ۲۳۸۱۷۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۳۳ ابزاردقیق پیشرفته ۲۳۸۴۶۴۳ مهندسی برق-کنترل
۱۳۴ اتوماسیون صنعتی ۲۳۸۹۱۰۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۱۳۵ ادوات نیمه هادی ۱ ۲۳۸۱۲۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۳۶ ادوات نیمه هادی ۲ ۲۳۸۱۷۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۳۷ اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۳۵۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۳۸ اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۳۹ اصول و کاربرد آشکارسازی و تخمین دیجیتالی ۲۳۸۰۶۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۴۰ اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۴۱ اقتصادومدیریت انرژی ۲۳۸۷۱۱۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۴۲ الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۴۳ الکترونیک قدرت ۱ ۲۳۸۲۲۱۳ مهندسی برق-قدرت
۱۴۴ الکترونیک قدرت۲ ۲۳۸۲۵۵۳ مهندسی برق-قدرت
۱۴۵ الکترونیک نوری ۲ ۲۳۸۱۷۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۴۶ امتحان جامع ۲۳۲۳۲۳۰ مهندسی برق-الکترونیک
۱۴۷ انتقال انرژی انعطاف پذیر ۲۳۸۲۸۹۳ مهندسی برق-قدرت
۱۴۸ انتقال انرژی به روش ولتاژبالای جریان مستقیم(HVDC) ۲۳۸۲۸۴۳ مهندسی برق-قدرت
۱۴۹ انرژی های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۵۰ انرژی های تجدید پذیر ۲ ۲۳۸۷۵۳۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۵۱ انرژی های تجدید پذیر۱ ۲۳۸۷۱۶۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۵۲ انرژی هسته ای ۲۳۸۷۵۷۲ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۵۳ انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۵۴ بازشناسی گفتار ۲۳۸۱۸۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۵۵ بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۰۳ مهندسی برق-قدرت
۱۵۶ برنامه ریزی انرژی ۲۳۸۷۱۳۲ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۵۷ برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۵۸ بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۵۹ بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته ۲۳۸۲۵۲۳ مهندسی برق-قدرت
۱۶۰ بهره برداری ازسیستمهای قدرت ۲۳۸۷۱۲۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۱۶۱ بینایی ماشین ۲۳۸۵۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۱۶۲ تئوری اطلاعات و کدینگ ۲۳۸۳۱۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۶۳ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۳۶۵۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۶۴ تئوری اطلاعات وکدینگ ۲ ۲۳۸۰۵۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۶۵ تئوری الکترومغناطیس ۲ ۲۳۸۳۸۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۶۶ تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیویی ۲۳۸۸۵۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۶۷ تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۲۴۳ مهندسی برق-قدرت
۱۶۸ تئوری صف ۲۳۸۴۶۰۳ مهندسی برق-کنترل
۱۶۹ تئوری مخابرات دیجیتال ۲۳۸۸۱۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۷۰ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ۱ ۲۳۲۸۰۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۷۱ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۱ ۲۳۸۱۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۷۲ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۲ ۲۳۸۱۸۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۷۳ تئوری پیشرفته مخابرات ۲۳۸۳۱۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۷۴ تدریس یار اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۷۵ تدریس یار اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۷۶ تدریس یار الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۷۷ تدریس یار انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۷۸ تدریس یار انرژی‌های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۷۹ تدریس یار برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۸۰ تدریس یار بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۸۱ بینایی ماشین ۲۳۸۵۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۱۸۲ تئوری اطلاعات و کدینگ ۲۳۸۳۱۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۸۳ تئوری اطلاعات و کدینگ۱ ۲۳۸۳۶۵۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۸۴ تئوری اطلاعات وکدینگ ۲ ۲۳۸۰۵۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۸۵ تئوری الکترومغناطیس ۲ ۲۳۸۳۸۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۸۶ تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیویی ۲۳۸۸۵۵۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۸۷ تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۲۴۳ مهندسی برق-قدرت
۱۸۸ تئوری صف ۲۳۸۴۶۰۳ مهندسی برق-کنترل
۱۸۹ تئوری مخابرات دیجیتال ۲۳۸۸۱۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۹۰ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ۱ ۲۳۲۸۰۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۹۱ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۱ ۲۳۸۱۱۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۹۲ تئوری وتکنولوژی ساخت عناصروقطعات نیمه هادی۲ ۲۳۸۱۸۰۳ مهندسی برق-الکترونیک
۱۹۳ تئوری پیشرفته مخابرات ۲۳۸۳۱۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۱۹۴ تدریس یار اصول سیستمهای رادار ۲۳۸۸۶۲۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۹۵ تدریس یار اقتصاد و مدیریت انرژی ۲۳۹۱۱۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۹۶ تدریس یار الکترومغناطیس کاربردی ۲۳۸۸۱۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۱۹۷ تدریس یار انرژی و محیط زیست ۲۳۹۱۵۶۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۹۸ تدریس یار انرژی‌های تجدید پذیر ۱ ۲۳۹۱۵۲۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۱۹۹ تدریس یار برنامه‌ریزی انرژی ۲۳۹۱۵۴۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۰ تدریس یار بهره برداری از سیستمهای قدرت ۲۳۹۱۱۱۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۱ تدریس یار پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۸۱۳۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۰۲ تدریس یار کیفیت توان ۲۳۹۱۱۳۰ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۰۳ توزیع انرژی الکتریکی ۲۳۸۲۷۱۳ مهندسی برق-قدرت
۲۰۴ تولید پراکنده ۲۳۸۲۸۸۳ مهندسی برق-قدرت
۲۰۵ تکنولوژی فشارقوی وعایقهای الکتریکی ۲۳۸۲۵۱۳ مهندسی برق-قدرت
۲۰۶ حفاظت خاص در سیستم های قدرت ۲۳۹۴۱۰۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۲۰۷ حفاظت شبکه های توزیع ۲۳۹۴۱۳۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۲۰۸ حفاظت پیشرفته در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۷۳ مهندسی برق-قدرت
۲۰۹ حفاظت گسترده در سیستم های قدرت ۲۳۹۴۱۱۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۲۱۰ دینامیک سیستمهای قدرت ۱ ۲۳۸۲۲۵۳ مهندسی برق-قدرت
۲۱۱ ذخیره سازی انرژی ۲۳۸۷۵۴۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۲۱۲ ذخیره سازی انرژی ۲۳۹۱۵۰۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۱۳ رباتیک پیشرفته ۲۳۸۰۰۴۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۲۱۴ رباتیک ۲۳۸۴۷۳۳ مهندسی برق-کنترل
۲۱۵ رساله ۲۳۹۰۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک
۲۱۶ رمزنگاری ۲۳۸۰۵۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۱۷ روشهای آزمون غیرمخرب ۲۳۸۲۸۳۳ مهندسی برق-قدرت
۲۱۸ روشهای اجزاء محدود درالکترومغناطیس ۲۳۸۲۶۸۳ مهندسی برق-قدرت
۲۱۹ روشهای عددی درالکترومغناطیس ۲۳۸۳۸۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۲۰ روشهای کامپیوتری در آنالیز سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۷۷۳ مهندسی برق-قدرت
۲۲۱ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲۳۸۸۵۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲۲ ریاضیات پیشرفته مهندسی ۲۳۸۰۱۱۳ مهندسی برق-قدرت
۲۲۳ سمینار ۲۳۸۳۹۰۲ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۲۴ سمینار ۲۳۸۸۹۰۲ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۲۵ سمینار ۲۳۸۶۹۰۲
۲۲۶ سمینار ۲۳۸۴۹۰۲ مهندسی برق-کنترل
۲۲۷ سمینار ارشد آموزشی ۲۳۲۳۹۰۲
۲۲۸ سمینار( قدرت ) ۲۳۸۲۹۰۲ مهندسی برق-قدرت
۲۲۹ سمینارالکترونیک ۲۳۸۱۹۰۲ مهندسی برق-الکترونیک
۲۳۰ سنجش از راه دور ۲۳۸۸۶۱۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۱ سیستم سینگولار ۲۳۸۴۷۶۳ مهندسی برق-کنترل
۲۳۲ سیستم های دو بعدی ۲۳۸۴۵۰۳ مهندسی برق-کنترل
۲۳۳ سیستمهای انتقال ۲ ۲۳۸۸۵۶۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۳۴ سیستمهای با ابعاد وسیع ۲۳۸۴۰۱۳ مهندسی برق-کنترل
۲۳۵ سیستمهای مخابرات نوری ۲۳۸۳۶۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۳۶ سیستمهای کنترل تطبیقی ۲۳۸۴۷۴۳ مهندسی برق-کنترل
۲۳۷ سیستمهای کنترل چند متغیره ۲۳۸۴۱۴۳ مهندسی برق-کنترل
۲۳۸ شبکه مخابرات پیشرفته ۲۳۸۱۲۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۳۹ شبکه های بدون سیم و پیشرفته ۲۳۸۸۵۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۰ شبکه های بدون سیم پیشرفته ۲۳۸۰۷۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۴۱ شبکه های عصبی ۲۳۸۰۷۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۴۲ شبکه های عصبی ۲۳۸۸۵۸۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۳ شبکه های مخابرات داده ها ۲۳۸۸۱۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۴ شبکه های مخابره داده ها ۲۳۸۳۶۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۴۵ شناسائی آماری الگو ۲۳۸۰۶۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۴۶ شناسایی آماری الگو ۲۳۸۱۳۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۴۷ شناسایی سیستم ۲۳۸۴۶۲۳ مهندسی برق-کنترل
۲۴۸ طراحی RF و مایکروویو در مخابرات بدون سیم ۲۳۸۸۵۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۴۹ طراحی بخش فرکانس رادیویی ومایکروویوسیستمهای مخابرات بدون سیم ۲۳۸۳۵۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۰ طراحی ترانس هاو ماشینهای الکتریکی ۲۳۸۲۵۳۳ مهندسی برق-قدرت
۲۵۱ طراحی سیستمهای مطمئن ۲۳۸۱۳۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۵۲ طراحی مدارات غیرخطی مایکروویو ۲۳۸۰۶۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۳ طراحی مدارات فعال مایکروویو ۲۳۸۰۶۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۴ طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیویی ۲۳۸۸۱۴۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۵۵ طراحی مدارهای VLSI ۲ ۲۳۸۱۵۲۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۵۶ طراحی مدارهای الکترونیک(فرکانس بالا) ۲۳۸۱۱۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۵۷ طراحی مدارهای مجتمع خطی ۲۳۸۱۲۱۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۵۸ طرح شبکه های رادیوئی ۲۳۸۳۵۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۵۹ فتونیک ۲ ۲۳۸۰۸۶۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۶۰ فتونیک۱ ۲۳۸۱۸۴۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۶۱ فرآیندهای اتفاقی ۲۳۸۳۱۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۲ فرآیندوارزیابی مصرف انرژی ۲۳۸۷۱۴۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۲۶۳ فرایند و ارزیابی مصرف انرژی ۲۳۹۱۵۵۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۶۴ فیبرنوری ۲۳۸۳۶۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۵ فیلترهای وفقی ۲۳۸۳۷۶۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۶ قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۶۲۳ مهندسی برق-قدرت
۲۶۷ مایکروویو ۲ ۲۳۸۳۱۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۶۸ مایکروویو ۲ ۲۳۸۸۶۰۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۶۹ مباحث ویژه ۲ ۲۳۸۴۲۱۳ مهندسی برق-کنترل
۲۷۰ مباحث ویژه ۳ ۲۳۸۳۲۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۱ مباحث ویژه در مخابرات ۲ ۲۳۸۳۸۲۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۲ مباحث ویژه درالکترونیک ۱ ۲۳۸۱۵۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۷۳ مباحث ویژه درالکترونیک ۲ ۲۳۸۱۵۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۷۴ مباحث ویژه درمخابرات ۱ ۲۳۸۳۸۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۷۵ مباحث ویژه درمهندسی قدرت ۱ ۲۳۸۲۶۵۳ مهندسی برق-قدرت
۲۷۶ مباحث ویژه درمهندسی قدرت ۲ ۲۳۸۲۶۶۳ مهندسی برق-قدرت
۲۷۷ مباحث ویژه درکنترل ۱ ۲۳۸۴۷۵۳ مهندسی برق-کنترل
۲۷۸ مباحث ویژه درکنترل ۲ ۲۳۸۴۷۷۳ مهندسی برق-کنترل
۲۷۹ مباحث ویژه درکنترل ۳ ۲۳۸۴۸۸۳ مهندسی برق-کنترل
۲۸۰ مباحث ویژه(اصول طراحی سیستمهای دقیق و اصول طراحی خط تولید) ۲۳۸۹۱۲۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۲۸۱ مباحث ویژه(مدل سازی سیستم های مکاترونیکی) ۲۳۸۹۱۱۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۲۸۲ مباحثی درمخابرات دیجیتال ۲۳۸۰۷۱۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۳ مبدل های داده ۲۳۸۱۸۵۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۸۴ محرکه های الکتریکی پیشرفته ۲۳۸۲۵۰۳ مهندسی برق-قدرت
۲۸۵ مخابرات بدون سیم هوشمند ۲۳۸۳۹۵۳ مهندسی برق-مخابرات
۲۸۶ مخابرات طیف گسترده ۲۳۸۰۶۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۷ مخابرات ماهواره ای ۲۳۸۳۷۷۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۸۸ مخابرات ماهواره ای ۲۳۸۸۵۲۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۸۹ مدلسازی وشبیه سازی ۲۳۸۴۱۳۳ مهندسی برق-کنترل
۲۹۰ مدلسازی وشبیه سازی ۲۳۸۴۸۳۳ مهندسی برق-کنترل
۲۹۱ مدیریت بار الکتریکی ۲ ۲۳۹۱۵۷۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۹۲ مدیریت بارالکتریکی۱ ۲۳۸۷۱۵۳ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۲۹۳ منابع انرژی ۲۳۸۷۱۰۲ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۲۹۴ منابع انرژی ۲۳۹۱۱۰۲ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکی
۲۹۵ مهندسی ترافیک ۲۳۸۳۷۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۲۹۶ مهندسی ترافیک در مخابرات ۲۳۸۸۵۹۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۲۹۷ میکروپروسسور۲ ۲۳۸۱۳۱۳ مهندسی برق-الکترونیک
۲۹۸ مکاترونیک ۲ ۲۳۸۰۰۲۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۲۹۹ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۲۳۸۰۰۹۳ مهندسی برق - مکاترونیک
۳۰۰ نورغیرخطی ۲۳۸۱۶۶۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۰۱ هارمونیکهادرشبکه قدرت ۲۳۸۲۸۵۳ مهندسی برق-قدرت
۳۰۲ هماهنگی عایقی و حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ها ۲۳۹۴۱۲۳ مهندسی برق-قدرت (حفاظت شبکه)
۳۰۳ پراکندگی موج ۲۳۸۳۸۳۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۴ پردازش آماری سیگنال ۲۳۸۰۵۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۵ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۳۱۹۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۶ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۲۸۰۳۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۰۷ پردازش سیگنال دیجیتال ۲۳۸۸۱۳۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۳۰۸ پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ۲۳۸۳۴۹۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۰۹ پردازش سیگنالهای تصویری ۲۳۸۳۷۵۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۱۰ پردازش سیگنالهای صوتی ۲۳۸۳۷۴۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۱۱ پردازش موازی ۲۳۸۵۶۸۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۱۲ پردازش گفتار ۲۳۸۵۶۰۳ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۱۳ پروژه ۲۳۸۱۹۰۰ مهندسی برق-الکترونیک
۳۱۴ پروژه ۲۳۸۸۹۰۰ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۳۱۵ پروژه ۲۳۸۷۹۰۰ مهندسی قدرت-مدیریت انرژی
۳۱۶ پروژه ۲۳۸۵۹۰۰ مهندسی برق-مخابرات-گرایش میدان
۳۱۷ پروژه ۲۳۸۴۹۰۰ مهندسی برق-کنترل
۳۱۸ پروژه ۲۳۸۳۹۰۰ مهندسی برق-مخابرات-گرایش سیستم
۳۱۹ پروژه ۲۳۸۲۹۰۰ مهندسی برق-قدرت
۳۲۰ پروژه تحقیق ۲۳۸۸۵۷۳ مهندسی مخابرات (ICT)-آموزش الکترونیکی
۳۲۱ کاربرد میکروپروسسورهاوسیستمهای کامپیوتردرصنعت ۲۳۸۱۶۷۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۲۲ کاربرد هوش محاسباتی در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۸۷۳ مهندسی برق-قدرت
۳۲۳ کنترل بهینه ۲۳۸۴۱۲۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۴ کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت ۲۳۸۲۵۶۳ مهندسی برق-قدرت
۳۲۵ کنترل صنعتی پیشرفته ۲۳۸۴۶۵۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۶ کنترل صنعتی۲ ۲۳۸۴۷۹۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۷ کنترل غیرخطی ۲۳۸۴۵۳۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۸ کنترل فازی ۲۳۸۴۸۰۳ مهندسی برق-کنترل
۳۲۹ کنترل فرآیندهای اتفاقی ۲۳۸۴۵۱۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۰ کنترل مدرن ۲۳۸۲۱۲۳ مهندسی برق-قدرت
۳۳۱ کنترل مقاوم ۲۳۸۰۶۵۳ مهندسی برق-کنترل
۳۳۲ کوانتوم الکترونیک ۱ ۲۳۸۱۱۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۳۳ کوانتوم الکترونیک ۲ ۲۳۸۱۳۸۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۳۴ کوانتوم الکترونیک۲ ۲۳۸۱۶۹۳ مهندسی برق-الکترونیک
۳۳۵ کیفیت توان ۲۳۸۲۸۶۳ مهندسی برق-قدرت
۳۳۶ کیفیت توان ۲۳۹۱۱۳۳ مهندسی قدرت - مدیریت انرژی -آموزش الکترونیکیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 617 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر