دروس مصوب کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
ردیف کد نام سیلابس درس واحد نوع (۱) ارائه
۱ ۲۳۰۲۰۱۳ احتمالات و آمار سیلابس ۳ پایه تئوری
۲ ۲۳۰۲۵۱۱ آز الکتریسیته (آز فیزیک ۲) سیلابس ۱ پایه عملی
۳ ۲۰۲۱۷۱۳ مبانی برق ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۴ ۲۰۲۱۷۲۳ مبانی برق ۲ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۵ ۲۰۲۲۷۱۱ آز مبانی برق ۱ ۱ اصلی عملی
۶ ۲۰۲۲۷۲۱ آز مبانی برق ۲ ۱ اصلی عملی
۷ ۲۳۰۲۰۶۱ آز مدار ۱ سیلابس ۱ اصلی عملی
۸ ۲۳۰۲۰۹۱ آز الکترونیک ۱ سیلابس ۱ اصلی عملی
۹ ۲۳۰۲۱۵۱ آز ماشینهای الکتریکی ۱ سیلابس ۱ اصلی عملی
۱۰ ۲۳۰۲۱۸۱ آز مدارهای منطقی سیلابس ۱ اصلی عملی
۱۱ ۲۳۰۲۲۴۱ آز سیستمهای کنترل خطی سیلابس ۱ اصلی عملی
۱۲ ۲۳۰۳۰۴۳ ریاضیات مهندسی سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۳ ۲۳۰۴۰۰۳ کنترل دیجیتال ۳ اصلی تئوری
۱۴ ۲۳۰۵۰۳۳ مدارهای الکتریکی ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۵ ۲۳۰۵۰۶۳ مدارهای الکتریکی ۲ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۶ ۲۳۰۵۰۷۳ الکترومغناطیس سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۷ ۲۳۰۵۰۹۳ الکترونیک ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۸ ۲۳۰۵۱۱۳ الکترونیک ۲ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۱۹ ۲۳۰۵۱۵۳ ماشینهای الکتریکی ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۰ ۲۳۰۵۱۶۳ ماشینهای الکتریکی ۲ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۱ ۲۳۰۵۱۸۳ مدارهای منطقی سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۲ ۲۳۰۵۲۱۳ تجزیه و تحلیل سیستمها سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۳ ۲۳۰۵۲۴۳ سیستمهای کنترل خطی سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۴ ۲۳۰۵۲۷۳ مخابرات ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۲۵ ۲۳۰۷۰۰۲ زبان تخصصی سیلابس ۲ اصلی تئوری
۲۶ ۲۳۴۷۵۶۲ کارآموزی ۲ اصلی عملی
۲۷ ۲۳۸۴۱۳۲ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۲ اصلی تئوری
۲۸ ۱۰۲۱۲۵۳ فیزیک مدرن سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۲۹ ۲۰۱۰۷۹۲ ترمودینامیک عمومی سیلابس ۲ تخصصی تئوری
۳۰ ۲۳۰۲۰۴۱ آز الکترونیک صنعتی سیلابس ۱ تخصصی عملی
۳۱ ۲۳۰۲۰۵۱ آز سیستم تلویزیون ۱ تخصصی عملی
۳۲ ۲۳۰۲۱۰۱ آز مدارهای مخابراتی ۱ تخصصی عملی
۳۳ ۲۳۰۲۱۱۱ آز الکترونیک ۲ سیلابس ۱ تخصصی عملی
۳۴ ۲۳۰۲۱۲۱ آز الکترونیک ۳ سیلابس ۱ تخصصی عملی
۳۵ ۲۳۰۲۱۷۱ آز کنترل صنعتی سیلابس ۱ تخصصی عملی
۳۶ ۲۳۰۵۲۴۱ آز سیستمهای کنترل دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۳۷ ۲۳۰۵۲۵۱ آز ابزار دقیق ۱ تخصصی عملی
۳۸ ۲۳۰۵۳۵۳ کنترل پروژه ۳ تخصصی تئوری
۳۹ ۲۳۰۶۱۰۳ مدارهای مخابراتی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۴۰ ۲۳۰۶۱۲۳ الکترونیک ۳ سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۴۱ ۲۳۰۶۳۰۳ فیلتر و سنتز مدار سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۴۲ ۲۳۰۹۰۵۳ سیستم تلویزیون سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۴۳ ۲۳۰۹۱۷۳ کنترل صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۴۴ ۲۳۰۹۲۷۳ شبکه‌های عصبی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۴۵ ۲۳۱۲۰۶۱ آز ماشین ۲ ۱ تخصصی عملی
۴۶ ۲۳۱۲۱۸۱ آز فشار قوی سیلابس ۱ تخصصی عملی
۴۷ ۲۳۱۲۲۱۱ آز حفاظت ورله‌ها سیلابس ۱ تخصصی عملی
۴۸ ۲۳۱۳۱۱۱ آز سیستمهای قدرت ۱ تخصصی عملی
۴۹ ۲۳۱۶۰۳۳ الکترونیک صنعتی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۵۰ ۲۳۱۶۰۶۳ ماشین ۳ سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۵۱ ۲۳۱۶۰۹۳ بررسی سیستمهای قدرت ۱ سیلابس ۳ اصلی تئوری
۵۲ ۲۳۱۶۱۲۳ بررسی قدرت ۲ ۳ تخصصی تئوری
۵۳ ۲۳۱۶۱۵۳ تولید و نیروگاه ۳ تخصصی تئوری
۵۴ ۲۳۱۶۱۸۳ عایقها و فشار قوی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۵۵ ۲۳۱۶۱۹۳ طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۵۶ ۲۳۱۶۲۱۳ حفاظت و رله‌ها سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۵۷ ۲۳۱۶۲۴۳ ماشین مخصوص ۳ تخصصی تئوری
۵۸ ۲۳۱۶۲۷۳ تاسیسات الکتریکی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۵۹ ۲۳۱۹۰۳۳ طرح پستهای فشار قوی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۶۰ ۲۳۱۹۲۱۳ اقتصادمهندسی ۳ تخصصی تئوری
۶۱ ۲۳۱۹۲۳۳ اجزای نوین شبکه‌های برق ۳ تخصصی تئوری
۶۲ ۲۳۲۲۱۰۱ آز میکروپروسسور سیلابس ۱ تخصصی عملی
۶۳ ۲۳۲۲۱۱۱ پروژه از الکترونیک ۳ ۱ تخصصی عملی
۶۴ ۲۳۲۲۱۲۱ آز تکنیک پالس سیلابس ۱ تخصصی عملی
۶۵ ۲۳۲۳۲۰۱ آز میکروکامپیوتر ۱ تخصصی عملی
۶۶ ۲۳۲۵۰۱۳ الکترونیک لیزر سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۶۷ ۲۳۲۵۰۴۱ آز الکترونیک لیزر ۱ تخصصی عملی
۶۸ ۲۳۲۶۰۳۳ فیزیک الکترونیک سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۶۹ ۲۳۲۶۲۱۳ اندازه‌گیری الکترونیکی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۷۰ ۲۳۲۶۲۲۳ مدارهای منطقی برنامه‌پذیر ۳ تخصصی تئوری
۷۱ ۲۳۲۶۲۳۳ مدارهای پالس و دیجیتال سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۷۲ ۲۳۲۶۲۴۳ معماری کامپیوتر و ریزپردازنده‌ها سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۷۳ ۲۳۲۶۲۵۳ انتقال داده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۷۴ ۲۳۲۶۲۶۳ سامانه‌های چند رسانه‌ای سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۷۵ ۲۳۲۶۲۸۳ سیستمهای ریزپردازنده‌ای و مدارهای واسطه سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۷۶ ۲۳۲۶۲۹۳ مدارها و سیستمهای مجتمع CMOS ۳ تخصصی تئوری
۷۷ ۲۳۲۶۳۱۳ طراحی سیستمهای VLSI ۳ تخصصی تئوری
۷۸ ۲۳۲۶۳۲۳ مدارهای منطقی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۷۹ ۲۳۳۲۱۸۱ آز مایکروویو ۱ تخصصی عملی
۸۰ ۲۳۳۴۰۱۱ آز مخابرات دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۸۱ ۲۳۳۴۰۲۳ اصول پردازش سیگنالهای دیجیتال سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۸۲ ۲۳۳۶۰۳۳ مخابرات ۲ سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۸۳ ۲۳۳۶۱۲۳ میدانها و امواج سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۸۴ ۲۳۳۶۱۵۳ انتن سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۸۵ ۲۳۳۶۱۸۳ مایکروویو سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۸۶ ۲۳۳۶۲۱۳ سیستمهای انتقال ۱ ۳ تخصصی تئوری
۸۷ ۲۳۳۹۱۲۳ انتشار امواج ۳ تخصصی تئوری
۸۸ ۲۳۳۹۱۴۳ فیبر نوری ۳ تخصصی تئوری
۸۹ ۲۳۳۹۲۱۳ مخابرات سیار ۳ تخصصی تئوری
۹۰ ۲۳۳۹۲۲۱ آز پردازش سیگنال دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۹۱ ۲۳۳۹۲۳۳ سیستم های مخابرات نوری ۳ تخصصی تئوری
۹۲ ۲۳۳۹۲۴۳ برنامه سازی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۹۳ ۲۳۳۹۲۵۳ مباحث ویژه (مبانی انرژی های تجدید پذیر ) سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۹۴ ۲۳۳۹۳۷۳ شبکه مخابرات داده‌ها سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۹۵ ۲۳۳۹۳۸۳ شبکه های مخابراتی ۳ تخصصی تئوری
۹۶ ۲۳۳۹۴۲۳ مبانی نظریه کدینگ ۳ تخصصی تئوری
۹۷ ۲۳۵۶۰۰۳ جبر خطی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۹۸ ۲۳۵۶۱۱۳ کنترل مدرن ۳ تخصصی تئوری
۹۹ ۲۳۵۶۱۲۳ ابزار دقیق سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۱۰۰ ۲۳۵۶۱۳۳ مدلسازی سیستمهای دینامیکی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۱ ۲۳۵۶۱۶۳ مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۱۰۲ ۲۳۵۶۱۷۳ اتوماسیون صنعتی سیلابس ۳ تخصصی تئوری
۱۰۳ ۲۳۵۶۱۹۳ مقدمه‌ای بر رباتیک ۳ تخصصی تئوری
۱۰۴ ۲۳۸۴۱۴۲ مباحث ویژه در الکترونیک ۲ تخصصی تئوری
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 21142 بار   |   دفعات چاپ: 471 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر