دروس مصوب کارشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 
ردیف کد نام واحد نوع (۱) ارائه
۱ ۱۰۲۱۲۵۳ فیزیک مدرن ۳ تخصصی تئوری
۲ ۲۰۱۰۷۹۲ ترمودینامیک عمومی ۲ تخصصی تئوری
۳ ۲۰۲۱۷۱۳ مبانی برق ۱ ۳ اصلی تئوری
۴ ۲۰۲۱۷۲۳ مبانی برق ۲ ۳ اصلی تئوری
۵ ۲۰۲۲۷۱۱ آز مبانی برق ۱ ۱ اصلی عملی
۶ ۲۰۲۲۷۲۱ آز مبانی برق ۲ ۱ اصلی عملی
۷ ۲۳۰۲۰۱۳ احتمالات و آمار ۳ پایه تئوری
۸ ۲۳۰۲۰۴۱ آز الکترونیک صنعتی ۱ تخصصی عملی
۹ ۲۳۰۲۰۵۱ آز سیستم تلویزیون ۱ تخصصی عملی
۱۰ ۲۳۰۲۰۶۱ آز مدار ۱ ۱ اصلی عملی
۱۱ ۲۳۰۲۰۹۱ آز الکترونیک ۱ ۱ اصلی عملی
۱۲ ۲۳۰۲۱۰۱ آز مدارهای مخابراتی ۱ تخصصی عملی
۱۳ ۲۳۰۲۱۱۱ آز الکترونیک ۲ ۱ تخصصی عملی
۱۴ ۲۳۰۲۱۲۱ آز الکترونیک ۳ ۱ تخصصی عملی
۱۵ ۲۳۰۲۱۵۱ آز ماشینهای الکتریکی ۱ ۱ اصلی عملی
۱۶ ۲۳۰۲۱۷۱ آز کنترل صنعتی ۱ تخصصی عملی
۱۷ ۲۳۰۲۱۸۱ آز مدارهای منطقی ۱ اصلی عملی
۱۸ ۲۳۰۲۲۴۱ آز سیستمهای کنترل خطی ۱ اصلی عملی
۱۹ ۲۳۰۲۵۱۱ آز الکتریسیته (آز فیزیک ۲) ۱ پایه عملی
۲۰ ۲۳۰۳۰۴۳ ریاضیات مهندسی ۳ اصلی تئوری
۲۱ ۲۳۰۴۰۰۳ کنترل دیجیتال ۳ اصلی تئوری
۲۲ ۲۳۰۵۰۳۳ مدارهای الکتریکی ۱ ۳ اصلی تئوری
۲۳ ۲۳۰۵۰۶۳ مدارهای الکتریکی ۲ ۳ اصلی تئوری
۲۴ ۲۳۰۵۰۷۳ الکترومغناطیس ۳ اصلی تئوری
۲۵ ۲۳۰۵۰۹۳ الکترونیک ۱ ۳ اصلی تئوری
۲۶ ۲۳۰۵۱۱۳ الکترونیک ۲ ۳ اصلی تئوری
۲۷ ۲۳۰۵۱۵۳ ماشینهای الکتریکی ۱ ۳ اصلی تئوری
۲۸ ۲۳۰۵۱۶۳ ماشینهای الکتریکی ۲ ۳ اصلی تئوری
۲۹ ۲۳۰۵۱۸۳ مدارهای منطقی ۳ اصلی تئوری
۳۰ ۲۳۰۵۲۱۳ تجزیه و تحلیل سیستمها ۳ اصلی تئوری
۳۱ ۲۳۰۵۲۴۱ آز سیستمهای کنترل دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۳۲ ۲۳۰۵۲۴۳ سیستمهای کنترل خطی ۳ اصلی تئوری
۳۳ ۲۳۰۵۲۵۱ آز ابزار دقیق ۱ تخصصی عملی
۳۴ ۲۳۰۵۲۷۳ مخابرات ۱ ۳ اصلی تئوری
۳۵ ۲۳۰۵۳۵۳ کنترل پروژه ۳ تخصصی تئوری
۳۶ ۲۳۰۶۱۰۳ مدارهای مخابراتی ۳ تخصصی تئوری
۳۷ ۲۳۰۶۱۲۳ الکترونیک ۳ ۳ تخصصی تئوری
۳۸ ۲۳۰۶۳۰۳ فیلتر و سنتز مدار ۳ تخصصی تئوری
۳۹ ۲۳۰۷۰۰۲ زبان تخصصی ۲ اصلی تئوری
۴۰ ۲۳۰۹۰۵۳ سیستم تلویزیون ۳ تخصصی تئوری
۴۱ ۲۳۰۹۱۷۳ کنترل صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۴۲ ۲۳۰۹۲۷۳ شبکه‌های عصبی ۳ تخصصی تئوری
۴۳ ۲۳۱۲۰۶۱ آز ماشین ۲ ۱ تخصصی عملی
۴۴ ۲۳۱۲۱۸۱ آز فشار قوی ۱ تخصصی عملی
۴۵ ۲۳۱۲۲۱۱ آز حفاظت ورله‌ها ۱ تخصصی عملی
۴۶ ۲۳۱۳۱۱۱ آز سیستمهای قدرت ۱ تخصصی عملی
۴۷ ۲۳۱۶۰۳۳ الکترونیک صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۴۸ ۲۳۱۶۰۶۳ ماشین ۳ ۳ تخصصی تئوری
۴۹ ۲۳۱۶۰۹۳ بررسی سیستمهای قدرت ۱ ۳ اصلی تئوری
۵۰ ۲۳۱۶۱۲۳ بررسی قدرت ۲ ۳ تخصصی تئوری
۵۱ ۲۳۱۶۱۵۳ تولید و نیروگاه ۳ تخصصی تئوری
۵۲ ۲۳۱۶۱۸۳ عایقها و فشار قوی ۳ تخصصی تئوری
۵۳ ۲۳۱۶۱۹۳ طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۵۴ ۲۳۱۶۲۱۳ حفاظت و رله‌ها ۳ تخصصی تئوری
۵۵ ۲۳۱۶۲۴۳ ماشین مخصوص ۳ تخصصی تئوری
۵۶ ۲۳۱۶۲۷۳ تاسیسات الکتریکی ۳ تخصصی تئوری
۵۷ ۲۳۱۹۰۳۳ طرح پستهای فشار قوی و پروژه ۳ تخصصی تئوری
۵۸ ۲۳۱۹۲۱۳ اقتصادمهندسی ۳ تخصصی تئوری
۵۹ ۲۳۱۹۲۳۳ اجزای نوین شبکه‌های برق ۳ تخصصی تئوری
۶۰ ۲۳۲۲۱۰۱ آز میکروپروسسور ۱ تخصصی عملی
۶۱ ۲۳۲۲۱۱۱ پروژه از الکترونیک ۳ ۱ تخصصی عملی
۶۲ ۲۳۲۲۱۲۱ آز تکنیک پالس ۱ تخصصی عملی
۶۳ ۲۳۲۳۲۰۱ آز میکروکامپیوتر ۱ تخصصی عملی
۶۴ ۲۳۲۵۰۱۳ الکترونیک لیزر ۳ تخصصی تئوری
۶۵ ۲۳۲۵۰۴۱ آز الکترونیک لیزر ۱ تخصصی عملی
۶۶ ۲۳۲۶۰۳۳ فیزیک الکترونیک ۳ تخصصی تئوری
۶۷ ۲۳۲۶۲۱۳ اندازه‌گیری الکترونیکی ۳ تخصصی تئوری
۶۸ ۲۳۲۶۲۲۳ مدارهای منطقی برنامه‌پذیر ۳ تخصصی تئوری
۶۹ ۲۳۲۶۲۳۳ مدارهای پالس و دیجیتال ۳ تخصصی تئوری
۷۰ ۲۳۲۶۲۴۳ معماری کامپیوتر و ریزپردازنده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۷۱ ۲۳۲۶۲۵۳ انتقال داده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۷۲ ۲۳۲۶۲۶۳ سامانه‌های چند رسانه‌ای ۳ تخصصی تئوری
۷۳ ۲۳۲۶۲۸۳ سیستمهای ریزپردازنده‌ای و مدارهای واسطه ۳ تخصصی تئوری
۷۴ ۲۳۲۶۲۹۳ مدارها و سیستمهای مجتمع CMOS ۳ تخصصی تئوری
۷۵ ۲۳۲۶۳۱۳ طراحی سیستمهای VLSI ۳ تخصصی تئوری
۷۶ ۲۳۲۶۳۲۳ مدارهای منطقی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۷۷ ۲۳۳۲۱۸۱ آز مایکروویو ۱ تخصصی عملی
۷۸ ۲۳۳۴۰۱۱ آز مخابرات دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۷۹ ۲۳۳۴۰۲۳ اصول پردازش سیگنالهای دیجیتال ۳ تخصصی تئوری
۸۰ ۲۳۳۶۰۳۳ مخابرات ۲ ۳ تخصصی تئوری
۸۱ ۲۳۳۶۱۲۳ میدانها و امواج ۳ تخصصی تئوری
۸۲ ۲۳۳۶۱۵۳ انتن ۳ تخصصی تئوری
۸۳ ۲۳۳۶۱۸۳ مایکروویو ۳ تخصصی تئوری
۸۴ ۲۳۳۶۲۱۳ سیستمهای انتقال ۱ ۳ تخصصی تئوری
۸۵ ۲۳۳۹۱۲۳ انتشار امواج ۳ تخصصی تئوری
۸۶ ۲۳۳۹۱۴۳ فیبر نوری ۳ تخصصی تئوری
۸۷ ۲۳۳۹۲۱۳ مخابرات سیار ۳ تخصصی تئوری
۸۸ ۲۳۳۹۲۲۱ آز پردازش سیگنال دیجیتال ۱ تخصصی عملی
۸۹ ۲۳۳۹۲۳۳ سیستم های مخابرات نوری ۳ تخصصی تئوری
۹۰ ۲۳۳۹۲۴۳ برنامه سازی پیشرفته ۳ تخصصی تئوری
۹۱ ۲۳۳۹۲۵۳ مباحث ویژه (مبانی انرژی های تجدید پذیر ) ۳ تخصصی تئوری
۹۲ ۲۳۳۹۳۷۳ شبکه مخابرات داده‌ها ۳ تخصصی تئوری
۹۳ ۲۳۳۹۳۸۳ شبکه های مخابراتی ۳ تخصصی تئوری
۹۴ ۲۳۳۹۴۲۳ مبانی نظریه کدینگ ۳ تخصصی تئوری
۹۵ ۲۳۴۷۵۶۲ کارآموزی ۲ اصلی عملی
۹۶ ۲۳۵۶۰۰۳ جبر خطی ۳ تخصصی تئوری
۹۷ ۲۳۵۶۱۱۳ کنترل مدرن ۳ تخصصی تئوری
۹۸ ۲۳۵۶۱۲۳ ابزار دقیق ۳ تخصصی تئوری
۹۹ ۲۳۵۶۱۳۳ مدلسازی سیستمهای دینامیکی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۰ ۲۳۵۶۱۶۳ مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۱ ۲۳۵۶۱۷۳ اتوماسیون صنعتی ۳ تخصصی تئوری
۱۰۲ ۲۳۵۶۱۹۳ مقدمه‌ای بر رباتیک ۳ تخصصی تئوری
۱۰۳ ۲۳۸۴۱۳۲ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۲ اصلی تئوری
۱۰۴ ۲۳۸۴۱۴۲ مباحث ویژه در الکترونیک ۲ تخصصی تئوریCAPTCHA
دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر