اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 
   آقای دکتر فرهاد آزادی نمین
  مرتبه علمی:استادیار
  گروه:مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۲
  آدرس پست الکترونیک:
namin_farhadaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

   آقای دکتر حسن آقائی نیا
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۲
  آدرس پست الکترونیک:
aghaeiniaut.ac.ir
   لینک صفحه شخصی

آقای دکتر مجتبی آقامیرسلیم
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۱
  آدرس پست الکترونیک:
mirsalimaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

 آقای دکتر سید محمد احدی سرکانی
  مرتبه علمی: استاد- بازنشسته
  گروه: الکترونیک
  آدرس پست الکترونیک:
smaaut.ac.ir
   لینک صفحه شخصی

 
  آقای دکتر احمد افشار
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۷
  آدرس پست الکترونیک:
aafsharaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حمیدرضا امین داور
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۲
  آدرس پست الکترونیک:  
hamidamiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۱
  آدرس پست الکترونیک: grptianaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی اول
لینک صفحه شخصی دوم

  آقای دکتر حمزه بیرانوند
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۲
  آدرس پست الکترونیک: beyranvandaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر وحید پوراحمدی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۱
  آدرس پست الکترونیک: v.pourahmadiaut.ac.ir
 لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر احد توکلی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۷
  آدرس پست الکترونیک: tavakoliaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

    آقای دکتر امیر جهانشاهی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۶۰
  آدرس پست الکترونیک: Amir.Jahanshahiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی اول
لینک صفحه شخصی دوم

  آقای دکتر سید حسین حسینیان
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۳
  آدرس پست الکترونیک: hosseinianaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر امیر خرسندی
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۹۸
  آدرس پست الکترونیک: a_khorsandiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر محمداعظم خسروی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۷
  آدرس پست الکترونیک:  m.a.khosraviaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر علی دوست محمدی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۹
  آدرس پست الکترونیک: dadaut.ac.ir
 لینک صفحه شخصی

  خانم دکتر پریسا دهخدا
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۵۲۱
  آدرس پست الکترونیک: pdehkhodaaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر ابوالقاسم اسداله راعی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۵
  آدرس پست الکترونیک: raieaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حسن رستگار
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۶
  آدرس پست الکترونیک: rastegaraut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر امیرحسین رضائی
  مرتبه علمی: دانشیار- بازنشسته
  گروه: الکترونیک
  آدرس پست الکترونیک: rezaieaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی


 
  آقای دکتر غلامحسین ریاحی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۰
  آدرس پست الکترونیک: gholamaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

   خانم مهندس طاهره سیدنا
  مرتبه علمی: مربی
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۴
  آدرس پست الکترونیک: seyedenaaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  خانم دکتر ساناز سیدین
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه:  الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۲
  آدرس پست الکترونیک: sseyedinaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر مسعود شفیعی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۰
  آدرس پست الکترونیک: mshafieeaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر جواد شکر الهی مغانی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۹
  آدرس پست الکترونیک: moghaniaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر شالچیان
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۷۷
  آدرس پست الکترونیک: shalchianaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حمید شیخ زاده
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۱
  آدرس پست الکترونیک: hsheikhaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر سعید شریفیان
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
  آدرس پست الکترونیک: sharifian_saut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر ایمان شریفی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۱۹۸
  آدرس پست الکترونیک: imansharifiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر رضا صراف شیرازی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۸
  آدرس پست الکترونیک: sarrafaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر سید حسام الدین صادقی
  مرتبه علمی:  استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۸
  آدرس پست الکترونیک: sadeghiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر سید مصطفی صفوی همایی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۳
  آدرس پست الکترونیک: msafaviaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۰۹
  آدرس پست الکترونیک: a-suratgaraut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر ابوالقاسم صیادیان
  مرتبه علمی: دانشیار- بازنشسته
  گروه: مخابرات
  آدرس پست الکترونیک: eeas۳۵aut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

 
  آقای دکتر حیدر علی طالبی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۰
  آدرس پست الکترونیک: alitaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حسن طاهری قزوینی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۲
  آدرس پست الکترونیک: htaheriaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر مهرداد عابدی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۱
  آدرس پست الکترونیک: abediaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  خانم دکتر هاجر عطریانفر
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۴
  آدرس پست الکترونیک: atrianfaraut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  خانم دکتر فرزانه عبدالهی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۸
  آدرس پست الکترونیک: f_abdollahiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور
  مرتبه علمی:  استاد
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۸
  آدرس پست الکترونیک:abdipouraut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر امیر نادر عسکر پور
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۹
  آدرس پست الکترونیک: askarpouraut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۵
  آدرس پست الکترونیک: askarianaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر محمدجواد عمادی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۷۵
  آدرس پست الکترونیک: mj.emadiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حسن غفوری فرد
  مرتبه علمی: استاد- بازنشسته
  گروه: الکترونیک
  آدرس پست الکترونیک: ghafoorifardaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر کریم فائز
  مرتبه علمی:  استاد
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۸
  آدرس پست الکترونیک: kfaezaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر سید حمید فتحی
  مرتبه علمی:  استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۳
  آدرس پست الکترونیک: fathiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر میرابوالحسن فصیحی
  مرتبه علمی: استادیار- بازنشسته
  آدرس پست الکترونیک: fassihiaut.ac.ir
 


 
  آقای دکتر ایاز قربانی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۴
  آدرس پست الکترونیک: ghorbaniaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

   آقای دکتر حسن کاتوزیان
  مرتبه علمی:  استاد
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۸۸
  آدرس پست الکترونیک: hsnkatoaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای مهندس سید امیرکاشی
  مرتبه علمی: مربی
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۹
  آدرس پست الکترونیک: kashiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر مهدی کراری
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۵
  آدرس پست الکترونیک: karrariaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

   آقای دکتر مرتضی محمدی اردهالی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۳
  آدرس پست الکترونیک: ardehaliaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر عباس محمدی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۴
  آدرس پست الکترونیک: abm۱۲۵aut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر غلامرضا مرادی
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۵
  آدرس پست الکترونیک: ghmoradiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر سید احمد معتمدی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۱
  آدرس پست الکترونیک: motamediaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر محسن معزی
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه:  الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۷
  آدرس پست الکترونیک: moezziaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر روزبه معینی مازندرانی
  مرتبه علمی: استاد- بازنشسته
  گروه: کنترل
  آدرس پست الکترونیک: moiniaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

 
آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری
  مرتبه علمی: استاد
  گروه:  قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۰
  آدرس پست الکترونیک: smontomaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر محمد باقر منهاج
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: کنترل
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۷
  آدرس پست الکترونیک: menhajaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر جعفر میلی منفرد
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۱
  آدرس پست الکترونیک: monfaredaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر حامد نفیسی
  مرتبه علمی:  استادیار
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۸۱۱
  آدرس پست الکترونیک: nafisiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر یاسر نوروزی
  مرتبه علمی: استادیار
  گروه: مخابرات
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۸
  آدرس پست الکترونیک: y.norouziaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

آقای دکتر بهروز وحیدی
  مرتبه علمی: استاد
  گروه: قدرت
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۰
  آدرس پست الکترونیک: vahidiaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکتر محمد یاوری
  مرتبه علمی: دانشیار
  گروه: الکترونیک
  شماره تلفن: (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۶
  آدرس پست الکترونیک: myavariaut.ac.ir
  لینک صفحه شخصی

  آقای دکترسید کمال الدین یادآور نیکروش
  مرتبه علمی: استاد- بازنشسته
  گروه: کنترل
  آدرس پست الکترونیک:
nikravshaut.ac.ir
  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 37069 بار   |   دفعات چاپ: 391 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر