برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی (روزانه و پردیس) دانشکده مهندسی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

 | تاریخ ارسال: 1398/11/13 | 
روز/ساعت ۹:۱۵-۷:۴۵ ۱۰:۴۵-۹:۱۵ ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵ ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰-۱۶:۳۰
شنبه مبانی برق۲-گ۱-مهندس رضوانی-۴۱۳
عایقها و فشارقوی-دکتر وحیدی-۴۱۷
میدانها و امواج- دکتر آزادی-۴۲۷
مدار۲- دکتر دوست محمدی-۴۱۵
رله و حفاظت- دکتر نفیسی-۴۱۰
دانشکده نساجی-دکتر رستگار-۴۱۹

 
مبانی برق۲-گ۲-مهندس رضوانی-۴۱۳
بررسی۱-دکتر رستگار-۴۰۸
بررسی۲-دکتر کوهساری-۴۰۴
ماشین۱-گ۱-دکتر عابدی-۴۱۹
ماشین۱-گ۲-دکتر مغانی-۴۰۶
ماشین۱-گ۳-دکتر خرسندی-۴۱۵
طراحی پستهای فشار قوی-دکتر حسینیان-۴۱۰
الکترونیک۳- دکتر یاوری-۴۱۷
ابزار دقیق- دکتر شریفی-
الکترومغناطیس- دکتر قربانی-۴۱۲
مخابرات سیار-دکتر محمدی-۴۲۷
مخابرات ۲-دکتر عمادی-۴۱۱

 
الکترونیک۲-گ۱-مهندس کاشی -۴۱۱
الکترونیک۲-گ۲- دکتر معزی-۴۱۵
الکترونیک۲-گ۳- دکتر یاوری-۴۱۷
ماشین۳- دکتر خرسندی-
الکترونیک صنعتی-دکتر فتحی-۴۱۰
مبانی انرژی های تجدیدپذیر (مباحث ویژه)- دکتر اردهالی-۴۰۴
ماشین ۲-گ۱-دکتر منفرد-۴۰۸
احتمالات و آمار-گ۱- مهندس سیدنا-۴۲۷
احتمالات و آمار-گ۲- دکتر پوراحمدی-۴۱۹
احتمالات و آمار-گ۳- دکتر مرادی-۴۱۳
اصول پردازش سیگنالهای دیجیتال- دکتر شیخ زاده-۴۱۲
فیبر نوری-دکتر عسکرپور-۴۰۶
تاسیسات الکتریکی- مهندس رضوانی
TA سیگنال ها و سیستمها گ۱-۴۰۴
TA سیگنال ها و سیستمها گ۲-۴۰۶
TA سیگنال ها و سیستمها  گ۳-۴۰۸
TA بررسی ۱-۴۱۰
TA مدار ۱گ۱-۴۱۲
TA مدار ۱گ۲-۴۱۳
TA مدار ۱گ۳-۴۱۵
آز مدار منطقی-گ۱(۱۳-۱۶)
آز الکترونیک صنعتی- گ۱ (۱۳-۱۶)
آز کنترل خطی-گ۹(۱۳-۱۶)
آز ماشین ۱-گ۱ (۱۳-۱۶)
آز ریز موج و آنتن گ۱ (۱۳-۱۶)
آز الکترونیک۱- گ۱(۱۳-۱۶)
آز مبانی برق ۱-گ۱(۱۳-۱۶)
آز ابزار دقیق گ۱ (۱۳-۱۶)
آز پردازش سیگنال-گ۱ (۱۳-۱۶)
سیگنالها و سیستمها گ۴-به زبان انگلیسی -دکتر شفیعی-۴۲۷
TA مدار منطقی گ۱-۴۰۴
TA مدار منطقی گ۲-۴۰۶
TA مدار منطقی گ۳-۴۰۸
TA مدار۲-۴۱۷
TA مدار ۱گ۱-۴۱۲
TA مدار ۱گ۲-۴۱۳
TA مدار ۱گ۳-۴۱۵
آز الکترونیک صنعتی- گ۲ (۱۶-۱۹)
آز مخابرات دیجیتال-گ۱ (۱۶-۱۹)
آز کنترل خطی-گ۱ (۱۶-۱۹)
آز ماشین ۱-گ۲ (۱۶-۱۹)
آز ریز موج و آنتن گ۲ (۱۶-۱۹)
آز الکترونیک۲-گ۱ (۱۶-۱۹)
آز مبانی برق ۱-گ۲(۱۶-۱۹)
آز سیستم قدرت-گ۱-(۱۶:۳۰-۱۹:۳۰)
آز حفاظت و رله-گ-۱ (۱۶-۱۹)
یکشنبه مخابرات۱-دکتر نوروزی-۴۰۸
سیگنالها و سیستمها-گ۱- دکتر آقائی نیا-۴۱۷
فیلتر و سنتز-مهندس سیدنا-۴۱۹
سیگنالها و سیستمها-گ۲ -دکتر آقائی نیا-۴۱۷
تجزیه و تحلیل سیستمها گ۳-دکتر عبدالهی۴۱۹
مدارهای مخابراتی-دکتر عبدی پور-۴۲۷
جبر خطی-دکتر عطریانفر -۴۱۳
الکترونیک ۱-مهندس کاشی-۴۱۱
الکترونیک لیزر-دکتر کاتوزیان-۴۱۲
ریزپردازند(میکرو)- دکتر شریفیان-۴۱۵
آز مبانی برق ۱-گ۳(۹:۱۵-۱۲)
آز ماشین ۱-گ۳ (۹:۱۵-۱۲)

 
ماشین ۲-گ۲-دکتر میرسلیم-۴۱۵
مدارهای منطقی-گ۱- دکتر راعی-۴۱۲
مدارهای منطقی-گ۲-دکتر فائز-۴۰۸
مدارهای منطقی-گ۳- دکتر سیدین-۴۱۰
VLSI-دکتر شالچیان-۴۱۳
کنترل دیجیتال- دکتر طالبی-۴۱۱
کنترل خطی- دکتر صورتگر-۴۰۴
مدار۱-گ۱- دکتر کراری-۴۲۷
مدار۱-گ۲- دکتر عابدی-۴۱۹
مدار۱-گ۳- دکتر خسروی-۴۱۷
مبانی برق۲-گ۳-دکتر صادقی-۴۱۷
ترمودینامیک- دکتر اردهالی(۱۳:۳۰-۱۵:۳۰)-۴۱۵
معماری کامپیوتر و ریزپردازنده- دکتر راعی-۴۱۲
مدارهای پالس و دیجیتال- مهندس کاشی-۴۱۱
مبانی برق۱-گ۱-دکتر صراف-۴۱۹
مبانی برق۱-گ۲- دکتر فصیحی-۴۲۷
مباحث ویژه در کنترل ( هنر و علم طراحی مهندسی)- دکتر افشار-۴۱۳
TA آمار و احتمال گ ۱-۴۰۴
TA آمار و احتمال گ۲-۴۰۶
TA آمار و احتمال گ۳-۴۰۸
TA مبانی برق ۲گ۱-۴۱۰
آز مدار منطقی-گ۲ (۱۳-۱۶)
آز الکترونیک صنعتی- گ۳ (۱۳-۱۶)
آز کنترل خطی-گ۲(۱۳-۱۶)
آز ریز موج و آنتن گ۳ (۱۳-۱۶)
آز الکترونیک۱-گ۲(۱۳-۱۶)
آز مدار۱گ۱(۱۳-۱۶)
آز حفاظت و رله-گ-۲(۱۳-۱۶)
آز فشار قوی گ ۱ (۱۳-۱۶)
برنامه سازی پیشرفته- دکتر جهانشاهی-۴۱۲
انتشار امواج-دکتر صراف-۴۱۹
TA مبانی برق ۲گ۱-۴۱۰
آز کنترل خطی-گ۳ (۱۶-۱۹)
آز الکترونیک۲-گ۲(۱۶-۱۹)
آز مدار۱گ۲(۱۶-۱۹)
آز سیستم قدرت-گ۲-(۱۶-۱۹)
آز کنترل صنعتی- گ۱(۱۹-۱۶)
آز حفاظت و رله-گ-۳(۱۶-۱۹)
آز سیستمهای کنترل دیجیتال-گ۱(۱۹:۳۰-۱۶:۳۰)
مدار منطقی-گ۴-به زبان انگلیسی-دکتر رضائی(۱۶-۱۹)-۴۲۷
 

 
دوشنبه مبانی برق۲-گ۱-مهندس رضوانی-۴۱۳
عایقها و فشارقوی-دکتر وحیدی-۴۱۷
میدانها و امواج- دکتر آزادی-۴۲۷
مدار۲- دکتر دوست محمدی-۴۱۵
رله و حفاظت- دکتر نفیسی-۴۱۰
دانشکده نساجی-دکتر رستگار-۴۱۹

 
مبانی برق۲-گ۲-مهندس رضوانی-۴۱۳
بررسی۱-دکتر رستگار-۴۰۸
بررسی۲-دکتر کوهساری-۴۰۴
ماشین۱-گ۱-دکتر عابدی-۴۱۹
ماشین۱-گ۲-دکتر مغانی-۴۰۶
ماشین۱-گ۳-دکتر خرسندی-۴۱۵
طراحی پستهای فشار قوی-دکتر حسینیان-۴۱۰
الکترونیک۳- دکتر یاوری-۴۱۷
ابزار دقیق- دکتر شریفی-
الکترومغناطیس- دکتر قربانی-۴۱۲
مخابرات سیار-دکتر محمدی-۴۲۷
مخابرات ۲-دکتر عمادی-۴۱۱

 
الکترونیک۲-گ۱-مهندس کاشی -۴۱۱
الکترونیک۲-گ۲- دکتر معزی-۴۱۵
الکترونیک۲-گ۳- دکتر یاوری-۴۱۷
ماشین۳- دکتر خرسندی-
الکترونیک صنعتی-دکتر فتحی-۴۱۰
مبانی انرژی های تجدیدپذیر (مباحث ویژه)- دکتر اردهالی-۴۰۴
ماشین ۲-گ۱-دکتر منفرد-۴۰۸
احتمالات و آمار-گ۱- مهندس سیدنا-۴۲۷
احتمالات و آمار-گ۲- دکتر پوراحمدی-۴۱۹
احتمالات و آمار-گ۳- دکتر مرادی-۴۱۳
اصول پردازش سیگنالهای دیجیتال- دکتر شیخ زاده-۴۱۲
فیبر نوری-دکتر عسکرپور-۴۰۶
تاسیسات الکتریکی- مهندس رضوانی-
الکترونیک۲-گ۱-مهندس کاشی -۴۱۱
  TAآمار و احتمال گ ۱-۴۰۴
TA آمار و احتمال گ۲-۴۰۶
TA آمار و احتمال گ۳-۴۰۸
TA کنترل خطی-۴۱۲
آز مدار منطقی-گ۳(۱۳-۱۶)
آز کنترل خطی-گ۴ (۱۳-۱۶)
آز ماشین ۱-گ۴ (۱۳-۱۶)
آز الکترونیک۱-گ۳ (۱۳-۱۶)
آز مدار۱گ۳(۱۳-۱۶)
آز ابزار دقیق گ۲ (۱۳-۱۶)
آزمایشگاه مدار مخابراتی-گ۱(۱۳-۱۶)
سیگنالها و سیستمها گ۴-  به زبان انگلیسی -دکتر شفیعی-۴۲۷
روش تحقیق- گ۱-دکتر توکلی_(۱۵-۱۷)-۴۱۲
روش تحقیق گ۲- دکتر صادقی-(۱۵-۱۷)-۴۱۰
مباحث ویژه (اندازه گیری الکترونیکی و الکتریکی)-دکتر ریاحی(۱۵-۱۷)-۴۱۱
آز کنترل خطی-گ۵ (۱۶-۱۹)
آز ماشین ۱-گ۵ (۱۶-۱۹)
آز الکترونیک۱-گ۴ (۱۶-۱۹)
آز کنترل صنعتی- گ۲(۱۹-۱۶)
آز الکترونیک لیزر-گ۱ (۱۶-۱۹)
 

 
سه‌شنبه مخابرات۱-دکتر نوروزی-۴۰۸
سیگنالها و سیستمها-گ۱- دکتر آقائی نیا-۴۱۷
فیلتر و سنتز-مهندس سیدنا-۴۱۹
سیگنالها و سیستمها-گ۲ -دکتر آقائی نیا-۴۱۷
تجزیه و تحلیل سیستمها گ۳-دکتر عبدالهی۴۱۹
مدارهای مخابراتی-دکتر عبدی پور-۴۲۷
جبر خطی-دکتر عطریانفر -۴۱۳
الکترونیک ۱-مهندس کاشی-۴۱۱
الکترونیک لیزر-دکتر کاتوزیان-۴۱۲
ریزپردازند(میکرو)- دکتر شریفیان-۴۱۵

 
ماشین ۲-گ۲-دکتر میرسلیم-۴۱۵
مدارهای منطقی-گ۱- دکتر راعی-۴۱۲
مدارهای منطقی-گ۲-دکتر فائز-۴۰۸
مدارهای منطقی-گ۳- دکتر سیدین-۴۱۰
VLSI-دکتر شالچیان-۴۱۳
کنترل دیجیتال- دکتر طالبی-۴۱۱
کنترل خطی- دکتر صورتگر-۴۰۴
مدار۱-گ۱- دکتر کراری-۴۲۷
مدار۱-گ۲- دکتر عابدی-۴۱۹
مدار۱-گ۳- دکتر خسروی- ۴۱۷
TA-مبانی برق-گ۳-۴۰۶
مبانی برق۲-گ۳-دکتر صادقی-۴۱۷
معماری کامپیوتر و ریزپردازنده- دکتر راعی-۴۱۲
مدارهای پالس و دیجیتال- مهندس کاشی-۴۱۱
مبانی برق۱-گ۱-دکتر صراف-۴۱۹
مبانی برق۱-گ۲- دکتر فصیحی-۴۲۷
زبان تخصصی گ۱-دکتر صفوی (۱۳-۱۵)-۴۱۵
مباحث ویژه در کنترل ( هنر و علم طراحی مهندسی)- دکتر افشار-۴۱۳
TA الکترونیک ۲ گ۱-۴۰۴
TA الکترونیک ۲ گ۲-۴۰۶
TA الکترونیک ۲ گ۳-۴۰۸
آز مدار منطقی-گ۴(۱۳-۱۶)
آز کنترل خطی-گ۶ (۱۳-۱۶)
آز تکنیک پالس- گ۲ (۱۳-۱۶)
آز مبانی برق ۱-گ۴(۱۳-۱۶)
برنامه سازی پیشرفته- دکتر جهانشاهی-۴۱۲
انتشار امواج-دکتر صراف-۴۱۹
TA ماشین ۱ گ۱-۴۰۴
TA ماشین ۱ گ۳-۴۰۸
آز کنترل خطی-گ۷ (۱۶-۱۹)
آز ماشین ۲-گ۱ (۱۶-۱۹)
آز الکترونیک۱-گ۵ (۱۶-۱۹)
آز کنترل صنعتی- گ۳(۱۹-۱۶)
آز ماشین ۲-گ-۱(۱۶-۱۹)
آز سیستمهای کنترل دیجیتال-گ۱(۱۹:۳۰-۱۶:۳۰)
چهارشنبه آز کنترل خطی-گ۸ (۹-۱۲)
 

 
TA الکترونیک ۱-۴۰۴
آز مدار منطقی-گ۵ (۱۲-۱۵/۹)
آز الکترونیک۳-گ۱ (۱۲-۱۵/۹)
TA ماشین ۱ گ۱-۴۰۴
TA ماشین ۱ گ۲-۴۰۶
TA ماشین ۱ گ۳-۴۰۸
TA الکترومغناطیس گ۱-۴۱۰
TA ماشین ۲ گ۱-۴۱۳
TA ماشین ۲ گ۲-۴۱۵

 
TA الکترونیک ۱-۴۱۰
TA الکترونیک ۲ گ۱-۴۰۴
TA الکترونیک ۲ گ۲-۴۰۶
TA الکترونیک ۲ گ۳-۴۰۸
TA کنترل خطی-۴۱۲
آز سیستمهای کنترل دیجیتال-گ۳(۱۶:۳۰-۱۳:۳۰)
آز الکترونیک۳-گ۲ (۱۳-۱۶)
آز پردازش سیگنال-گ۲ (۱۳-۱۶)
TA سیگنال ها و سیستمها گ۱-۴۰۴
TA  سیگنال ها و سیستمها گ۲-۴۰۶
TA  سیگنال ها و سیستمها گ۳-۴۰۸
TA  سیگنال ها و سیستمها گ۴-۴۱۰
TA مدار۲-۴۱۷
TA مخابرات ۱-۴۱۹
آز الکترونیک۱-گ۶ (۱۶-۱۹)
آز کنترل صنعتی- گ۴(۱۹-۱۶)
آز سیستمهای کنترل دیجیتال-گ۴(۱۹:۳۰-۱۶:۳۰)
TA مدار منطقی گ۱-۴۰۴
TA مدار منطقی گ۲-۴۰۶
TA مدار منطقی گ۳-۴۰۸
TA مدار منطقی گ۴-۴۱۰

 
پنجشنبه پروژه آز الکترونیک-گ۱ (۹-۱۲)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 4485 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر