برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی (عادی و پردیس) دانشکده مهندسی برق در نیمسال اوّل سال تحصیلی۱۴۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
روز/ساعت ۹:۰۰-۷:۴۵ ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۵:۴۵-۱۴:۳۰ ۱۷:۱۵-۱۶:۰۰
شنبه بررسی۱-گ۱ دکتر عابدی
بررسی۱-گ۲ دکتر رستگار
بررسی ۱- گ۳ دکتر وحیدی
کنترل مدرن-دکتر شریفی
برنامه سازی پیشرفته- دکتر جهانشاهی
مبانی برق۲-گ۳- مهندس رضوانی
 
الکترومغناطیس-گ۱-دکتر صراف
الکترومغناطیس-گ۲-دکتر دهخدا
الکترومغناطیس-گ۳-دکتر عسکرپور
مخابرات۱-گ۱- دکتر امین داور
مخابرات۱-گ۲- دکتر عمادی
مخابرات۱-گ۳- دکتر بیرانوند
ریزموج و آنتن- دکتر قربانی
طرح خط- دکتر حسینیان
مقدمه­ای بر یادگیری ماشین-دکتر سیدین
کنترل خطی-گ۴- (به زبان انگلیسی-دکتر طالبی
مبانی برق۲-گ۱- مهندس رضوانی
 
کنترل خطی-گ۱-دکتر طالبی
کنترل خطی-گ۲-(دکتر صورتگر
کنترل خطی-گ۳-دکتر شریفی
مدار۲-گ۱- دکتر کراری
مدار ۲ گ ۲-دکتر دوست محمدی
الکترونیک صنعتی -دکتر فتحی
پردازش سیگنالهای دیجیتال دکتر شیخ زاده
مخابرات نوری-دکتر بیرانوند
ریاضیات مهندسی-گ۴- (به زبان انگلیسی)-دکتر شفیعی
مبانی برق۲-گ۲-دکتر مغانی
 
TA-بررسی ۱-گ۱-
TA-بررسی ۱-گ۲-
TA-بررسی ۱-گ۳-
TA-مدار۱-
آز مدار گ۱.( ۱۶-۱۳)
آز ماشین۱ گ۱.(۱۶-۱۳)
آز ریزموج و آنتن گ۱.(۱۶-۱۳)
آز مدار منطقی گ۱. (۱۶-۱۳)
آز الکترونیک۱ گ۱. (۱۶-۱۳)
آز ریزپردازنده. (۱۶-۱۳)
آز الکترونیک صنعتی-گ۱(۱۶-۱۳)
آز پردازش سیگنال دیجیتال گ۱(۱۶-۱۳)
آز حفاظت و رله  گ۱- (۱۶-۱۳)
TA-مخابرات ۱-گ۱-
TA-مخابرات ۱-گ۲-
TA-مخابرات ۱-گ۳-
TA-الکترونیک ۱-گ۱-
TA-الکترونیک ۱-گ۲-
TA-الکترونیک ۱-گ۳-
 
TA-الکترونیک ۲-
TA-آمار و احتمال-
آز مدار گ۲.(۱۹-۱۶)
آز  سیستم های قدرت گ۱. (۱۹-۱۶)
آز ماشین۱ گ۲.(۱۹-۱۶)
آز ریزموج و آنتن گ۲.(۱۹-۱۶) آزالکترونیک۲گ۱.(۱۹-۱۶)
آز ابزار دقیق گ۱.(۱۹-۱۶)
آز الکترونیک صنعتی-گ۲(۱۹-۱۶)
آز کنترل خطی گ۱.(۱۹-۱۶)
 
یکشنبه سیستم و سیگنال-گ ۱-دکتر آقائی نیا
مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی- دکتر عبدالهی
آمار و احتمالدکتر پوراحمدی
انتقال داده- دکتر طاهری
مدار ۲-گ ۳-دکتر دوست محمدی
 
الکترونیک۲-مهندس کاشی
FPGA- دکتر شریفیان
کنترل صنعتی-دکتر افشار
ریاضیات مهندسی-گ۱- دکتر مرادی
ریاضیات مهندسی-گ۲-دکتر نوروزی
ریاضیات مهندسی-گ۳- دکتر آزادی
ماشین ۱-دکتر خرسندی
حفاظت و رله-دکتر عسکریان
مدارهای مخابراتی- دکتر عبدی پور
آز ماشین۱گ۳.(۱۲-۹:۱۵)
 
سیستم انتقال- دکتر صفوی
مدار۱-دکتر خسروی
معماری کامپیوتر و ریز پردازنده گ۱-(دکتر راعی
الکترونیک۱-گ ۱-دکتر یاوری
الکترونیک۱-گ ۲-(مهندس کاشی
الکترونیک۱-گ دکتر معزی
ماشین مخصوص-دکتر مغانی
جبر خطی -دکتر عطریانفر
ماشین ۲-گ ۱-دکتر میرسلیم
ماشین ۲-گ ۲-دکتر منفرد
فیزیک الکترونیک-دکتر شالچیان
مبانی برق ۱ گ۱-(دکتر صراف
مبانی برق۱-گ۲-(دکتر فصیحی
معماری کامپیوتر و ریز پردازنده گ۲-دکتر راعی
الکترونیک۲-مهندس کاشی(جبرانی)
آز مدار گ۳.( ۱۶-۱۳)
آز کنترل خطی گ۲.(۱۶-۱۳)
آز مدار منطقی گ۲. (۱۶-۱۳)
آز الکترونیک۱ گ۲.(۱۶-۱۳)
آز الکتریسیته گ۲-(۱۵-۱۳)
آز فشار قوی-گ۱.(۱۳-۱۶)
آز الکترونیک صنعتی گروه ۳ (۱۶-۱۳)
  TA- اندازه گیری الکتریکی -گ۱-
TA- اندازه گیری الکتریکی -گ۲-
آز مدار گ۴.(۱۹-۱۶)
آز الکترونیک۲گ۲.(۱۹-۱۶)
آز مدار مخابراتی گ۱. (۱۹-۱۶)
آز ابزار دقیق گ۲.(۱۹-۱۶)
 
دوشنبه بررسی۱-گ۱ دکتر عابدی
بررسی۱-گ۲ دکتر رستگار
بررسی ۱- گ۳ دکتر وحیدی
کنترل مدرن-دکتر شریفی
برنامه سازی پیشرفته- دکتر جهانشاهی
مبانی برق۲-گ۳- مهندس رضوانی
 
الکترومغناطیس-گ۱-دکتر صراف
الکترومغناطیس-گ۲-دکتر دهخدا
الکترومغناطیس-گ۳-دکتر عسکرپور
مخابرات۱-گ۱- دکتر امین داور
مخابرات۱-گ۲- دکتر عمادی
مخابرات۱-گ۳- دکتر بیرانوند
ریزموج و آنتن- دکتر قربانی
طرح خط- دکتر حسینیان
مقدمه­ای بر یادگیری ماشین-دکتر سیدین
کنترل خطی-گ۴- (به زبان انگلیسی-دکتر طالبی
مبانی برق۲-گ۱- مهندس رضوانی
 
کنترل خطی-گ۱-دکتر طالبی
کنترل خطی-گ۲-(دکتر صورتگر
کنترل خطی-گ۳-دکتر شریفی
مدار۲-گ۱- دکتر کراری
مدار ۲ گ ۲-دکتر دوست محمدی
الکترونیک صنعتی -دکتر فتحی
پردازش سیگنالهای دیجیتال دکتر شیخ زاده
مخابرات نوری-دکتر بیرانوند
ریاضیات مهندسی-گ۴- (به زبان انگلیسی)-دکتر شفیعی
مبانی برق۲-گ۲-دکتر مغانی
 
 
اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی-گ۱- (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)- دکتر کاتوزیان
اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی-گ۲-
 (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)-دکتر ریاحی
آز مدار گ۵.( ۱۶-۱۳)
آز ماشین۱گ۴.(۱۶-۱۳)
آز کنترل خطی گ۳.(۱۶-۱۳)
آز مدار منطقی گ۳. (۱۶-۱۳)
آز الکترونیک۱ گ۳.(۱۶-۱۳)
آز پردازش سیگنال دیجیتال گ۲.(۱۳-۱۶)
آز کنترل صنعتی گ۱. (۱۶-۱۳)
 
آز الکترونیک لیزر(۱۵-۱۷)
 
TA-آمار و احتمال-
آز مدار گ۶.(۱۹-۱۶)
آز سیستم های قدرت گ۳. (۱۹-۱۶)
آز ماشین۱گ۵.(۱۹-۱۶)
آز الکترونیک۱ گ۴.(۱۹-۱۶)
آز کنترل خطی گ۴.(۱۹-۱۶)
آز مدار مخابراتی گ۲. (۱۹-۱۶)
آز ابزاردقیق گروه ۳ (۱۹-۱۶)
سه‌شنبه سیستم و سیگنال-گ ۱-دکتر آقائی نیا
مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی- دکتر عبدالهی
آمار و احتمالدکتر پوراحمدی
انتقال داده- دکتر طاهری
مدار ۲-گ ۳-دکتر دوست محمدی
 
الکترونیک۲-مهندس کاشی
FPGA- دکتر شریفیان
کنترل صنعتی-دکتر افشار
ریاضیات مهندسی-گ۱- دکتر مرادی
ریاضیات مهندسی-گ۲-دکتر نوروزی
ریاضیات مهندسی-گ۳- دکتر آزادی
ماشین ۱-دکتر خرسندی
حفاظت و رله-دکتر عسکریان
مدارهای مخابراتی- دکتر عبدی پور
 
سیستم انتقال- دکتر صفوی
مدار۱-دکتر خسروی
معماری کامپیوتر و ریز پردازنده گ۱-(دکتر راعی
الکترونیک۱-گ ۱-دکتر یاوری
الکترونیک۱-گ ۲-(مهندس کاشی
الکترونیک۱-گ دکتر معزی
ماشین مخصوص-دکتر مغانی
جبر خطی -دکتر عطریانفر
ماشین ۲-گ ۱-دکتر میرسلیم
ماشین ۲-گ ۲-دکتر منفرد
فیزیک الکترونیک-دکتر شالچیان
زبان تخصصی-گ۱(۱۵:۳۰-۱۳:۳۰)- دکتر صادقی
مبانی برق ۱ گ۱-دکتر صراف
مبانی برق۱-گ۲-دکتر فصیحی
معماری کامپیوتر و ریز پردازنده گ۲-دکتر راعی
TA-ماشین ۱
TA-ریاضیات مهندسی گ۱-
TA-ریاضیات مهندسی گ۲-
TA-ریاضیات مهندسی گ۳-
TA-ماشین ۲-گ۱-
آز مدارگ۷.( ۱۶-۱۳)
آز تکنیک پالس گ۱. (۱۶-۱۳)
آز مدار منطقی گ۴.(۱۶-۱۳)
آز هوش محاسباتی -گ۱- (۱۶-۱۳)
آز مخابرات دیجیتال گ۱. (۱۶-۱۳)
آز فشار قوی-گ۳.(۱۳-۱۶)
TA-کنترل خطی-گ۱-
TA-کنترل خطی-گ۲-
TA-کنترل خطی-گ-۳-
TA-کنترل خطی-گ۴-
TA-الکترومغناطیس-گ۱-
TA-الکترومغناطیس-گ۲-
TA-الکترومغناطیس-گ۳-
TA-سیگنال و سیستم-گ۱-ترم۴
TA-ماشین ۲-گ۲-
 
آز مدارگ۸.(۱۹-۱۶)
آز ماشین۲.(۱۹-۱۶)
آز الکترونیک۲گ۳.(۱۹-۱۶)
آز مخابرات دیجیتال گ۲ (۱۹-۱۶)
آز هوش محاسباتی گ۲- (۱۹-۱۶)
TA-سیگنال و سیستم-گ۲-ترم۴
آز مدار مخابراتی گروه ۳ (۱۹-۱۶)
چهارشنبه   TA-الکترونیک ۲-
TA-ریاضیات مهندسی گ۱-
TA-ریاضیات مهندسی گ۲-
TA-ریاضیات مهندسی گ۳-
TA-ریاضیات مهندسی گ۴-
TA-سیگنال و سیستم-
آز مدارگ۹.(۱۲-۹:۱۵)
آز مدار منطقی گ۵. (۱۲-۹:۱۵)
آز الکترونیک۳ گ۱.(۱۲-۹:۱۵)
آز تکنیک پالس گروه ۲. ( ۱۲-۹:۱۵)
TA-ماشین ۱
TA-الکترومغناطیس-گ۱-
TA-الکترومغناطیس-گ۲-
TA-الکترومغناطیس-گ۳-
TA- اندازه گیری الکتریکی -گ۱-
TA- اندازه گیری الکتریکی -گ۲-
 
 
TA-بررسی ۱-گ۱-
TA-بررسی ۱-گ۲-
TA-بررسی ۱-گ۳-
TA-مدار۱-
TA-الکترونیک ۱-گ۱-
TA-الکترونیک ۱-گ۲-
TA-الکترونیک ۱-گ۳-
آز مدارگ۱۰.(۱۶-۱۳)
آز الکترونیک۳ گ۲.(۱۶-۱۳)
آز مدار منطقی گ.۶ (۱۶-۱۳)
آز هوش محاسباتی گ۳- (۱۶-۱۳)
TA-مخابرات ۱-گ۱-
TA-مخابرات ۱-گ۲-
TA-مخابرات ۱-گ۳-
TA-مدار ۲-گ۱-
TA-مدار ۲-گ۲-
 
TA-کنترل خطی-گ۱-
TA-کنترل خطی-گ۲-
TA-کنترل خطی-گ-۳-
TA-مدار ۲-گ۴-
TA-مدار ۲-گ۵-
آز مبانی برق۱.گ۲ (۱۹-۱۶)
آز الکترونیک۱ گ۵.(۱۹-۱۶)
آز هوش محاسباتی گ۴- (۱۹-۱۶)
آز ابزاردقیق گروه ۴(۱۹-۱۶)
آز سیستمهای ریز پزدازنده و مدارهای واسطه-گ۲.(۱۹-۱۶)
TA-مدار ۲-گ۸-(۱۷:۳۰-۱۹)
 
پنجشنبه       پروژه آز الکترونیک (۱۶-۱۳)    CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4114 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر