برنامه هفتگی تحصیلات تکمیلی - ترم اول ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/17 | 
 دروس تحصیلات تکمیلی -  ترم اول ۹۹- مهندسی برق-کنترل
ردیف کد نام زمان (۱)** زمان (۲)** زمان ۳ استاد (۱)** تاریخ امتحان
۱ ۲۳۸۴۱۴۳ سیستمهای کنترل چند متغیره یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] پنج شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] افشار، احمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲ ۲۳۹۲۳۴۳ کنترل پیش بین شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شریفی، ایمان [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۳ ۲۳۸۰۱۱۳ ریاضیات پیشرفته مهندسی شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] شفیعی، مسعود [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
۴ ۲۳۸۴۵۳۳ کنترل غیرخطی یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] عبدالهی، فرزانه [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵ ۲۳۸۴۹۸۳ مباحث ویژه (مباحث پیشرفته در سیستمهای جمعی) شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] عطریان فر، هاجر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۶ ۲۳۸۴۶۲۳ شناسایی سیستم شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] کراری، مهدی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۷ ۲۳۸۴۴۳۳ سیستمهای ترکیبی یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] منهاج، محمدباقر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۸ ۲۳۸۴۸۰۳ کنترل فازی یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] منهاج، محمدباقر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۹ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار کنترل دوشنبه[۱۵-۱۳] دوست محمدی علی
دروس تحصیلات تکمیلی -  ترم اول ۹۹- مهندسی برق-الکترونیک
ردیف کد نام زمان (۱)** زمان (۲)** زمان ۳ استاد (۱)** تاریخ امتحان
۱ ۲۳۸۱۶۸۳ مباحث ویژه (مقدمه‌ای بر MEMS) شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] جهانشاهی، امیر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۲ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار میکرو الکترونیک یکشنبه[۱۷-۱۵] جهانشاهی، امیر
۳ ۲۳۲۸۰۳۳ پردازش سیگنال دیجیتال شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] چهارشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سیدین، ساناز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
۴ ۲۳۸۱۲۷۳ ادوات نیمه هادی ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پنج شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شالچیان، مجید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۵ ۲۳۸۱۱۱۳ کاوش دادگان انبوه یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] پنج شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] شریفیان خرطومی، سعید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۶ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار دیجیتال یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] شریفیان خرطومی، سعید
۷ ۲۳۸۱۱۸۳ کوانتوم الکترونیک ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] غفوری فرد، حسن [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۸ ۲۳۸۰۷۳۳ شبکه‌های عصبی شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] فائز، کریم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۹ ۲۳۸۵۵۰۳ بینایی ماشین شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] فائز، کریم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۰ ۲۳۲۸۲۴۳ الکترونیک نوری پیشرفته شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۱ ۲۳۸۱۱۷۳ تئوری و تکنولوژی ساخت عناصر و قطعات نیمه هادی ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۲ ۲۳۸۱۳۱۳ میکروپروسسور ۲ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] معتمدی، سیداحمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۳ ۲۳۸۱۴۲۳ فیلترهای مجتمع یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] معزی، محسن [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۴ ۲۳۸۱۴۱۳ مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۵ ۲۳۹۶۵۳۳ مدارهای مجتمع خطی (CMOS) شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد ۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

دروس تحصیلات تکمیلی -  ترم اول ۹۹- مهندسی برق-الکترونیک
ردیف کد نام زمان (۱)** زمان (۲)** زمان ۳ استاد (۱)** تاریخ امتحان
۱ ۲۳۸۱۶۸۳ مباحث ویژه (مقدمه‌ای بر MEMS) شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] جهانشاهی، امیر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۲ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار میکرو الکترونیک یکشنبه[۱۷-۱۵] جهانشاهی، امیر
۳ ۲۳۲۸۰۳۳ پردازش سیگنال دیجیتال شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] چهارشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سیدین، ساناز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
۴ ۲۳۸۱۲۷۳ ادوات نیمه هادی ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پنج شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شالچیان، مجید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۵ ۲۳۸۱۱۱۳ کاوش دادگان انبوه یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] پنج شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] شریفیان خرطومی، سعید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۶ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار دیجیتال یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] شریفیان خرطومی، سعید
۷ ۲۳۸۱۱۸۳ کوانتوم الکترونیک ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] غفوری فرد، حسن [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۸ ۲۳۸۰۷۳۳ شبکه‌های عصبی شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] فائز، کریم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۹ ۲۳۸۵۵۰۳ بینایی ماشین شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] فائز، کریم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۰ ۲۳۲۸۲۴۳ الکترونیک نوری پیشرفته شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۱ ۲۳۸۱۱۷۳ تئوری و تکنولوژی ساخت عناصر و قطعات نیمه هادی ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۲ ۲۳۸۱۳۱۳ میکروپروسسور ۲ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] معتمدی، سیداحمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۳ ۲۳۸۱۴۲۳ فیلترهای مجتمع یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] معزی، محسن [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۴ ۲۳۸۱۴۱۳ مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۵ ۲۳۹۶۵۳۳ مدارهای مجتمع خطی (CMOS) شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

دروس تحصیلات تکمیلی -  ترم اول ۹۹- مهندسی برق-مخابرات
ردیف کد نام زمان (۱)** زمان (۲)** زمان ۳ استاد (۱)** تاریخ امتحان
۱ ۲۳۸۱۹۸۳ نظریه یادگیری آماری یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پوراحمدی، وحید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲ ۲۳۸۰۱۱۳ ریاضیات پیشرفته مهندسی شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] مرادی، غلامرضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۳ ۲۳۸۳۱۲۳ فرایندهای اتفاقی شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] چهارشنبه[۹-۷:۴۵] امین داور، حمیدرضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴ ۲۳۸۳۲۶۳ مباحث ویژه (مسائل مقدار مرزی در الکترومغناطیس) یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] آزادی نمین، فرهاد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵ ۲۳۸۳۷۵۳ پردازش سیگنالهای تصویری یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] آقایی نیا، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶ ۲۳۸۳۴۱۳ مباحث ویژه - شبکه‌های دسترسی پهن‌باند یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] بیرانوند، حمزه [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۷ ۲۳۸۳۸۹۳ سنجش از راه دور یکشنبه[۱۴:۳۰-۱۳] سه شنبه[۱۴:۳۰-۱۳] توکلی، احد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۸ ۲۳۸۳۸۶۳ الکترومغناطیس پیشرفته شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] چهارشنبه[۱۲-۱۱:۴۵] دهخدا، پریسا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۹ ۲۳۸۳۱۹۳ پردازش سیگنال دیجیتال شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شیخ زاده نجار، حمید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۰ ۲۳۸۳۵۴۳ طرح شبکه‌های رادیویی یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] صراف شیرازی، رضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۱ ۲۳۸۳۷۷۳ مخابرات ماهواره‌ای یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] صفوی همامی، سیدمصطفی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱۲ ۲۳۸۰۶۴۳ طراحی مدارات فعال مایکروویو یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] عبدی پور، عبدالعلی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۳ ۲۳۸۳۳۵۳ فوتونیک یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] عسکرپور، امیرنادر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱۴ ۲۳۸۳۳۱۳ تئوری اطلاعات شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] چهارشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] عمادی، محمدجواد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۵ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار مخابرات میدان دوشنبه[۱۷-۱۵] عمادی، محمدجواد
۱۶ ۲۳۸۳۵۷۳ اصول سیستمهای رادار شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] قربانی، ایاز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۷ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار مخابرات سیستم دوشنبه[۱۷-۱۵] قربانی، ایاز
۱۸ ۲۳۸۰۷۴۳ شبکه‌های بدون سیم پیشرفته یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] محمدی، عباس [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۹ ۲۳۸۳۹۵۳ مخابرات بدون سیم هوشمند شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] محمدی، عباس [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲۰ ۲۳۸۳۲۹۳ جنگ الکترونیک یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] نوروزی، یاسر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد- گروه مهندسی مکاترونیک نیمسال اول ۹۹-۱۴۰۰
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نام استاد تاریخ امتحان
 
ایام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۱ کنترل خودکار پیشرفته ۲۶۸۲۷۸۳ ۳ دکتر نراقی   ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰   ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰    
۲ مکاترونیک ۱ ۲۶۸۴۱۰۳ ۳ دکتر برازنده [۹-۱۲] ۱۳۹۹/a۱۰/۲۹   ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵  
۳ سمینار (۱) ۲۶۸۳۹۰۲ ۲ دکتر شمشیرساز         ۱۳:۳۰- ۱۵:۰۰  
۴ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲۳۸۰۱۱۳ ۳ دکتر منهاج [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳   ۹:۱۵-۱۰:۳۰ ۹:۱۵
-۱۰:۳۰
۹:۱۵-۱۰:۳۰  
۵ مکاترونیک مقدماتی مبانی مهندسی برق ۲۶۸۰۰۹۳ ۳ دکتر احمدی پژوه   ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰   ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰   ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰
۶ مکاترونیک مقدماتی مبانی مهندسی مکانیک ۲۳۸۰۰۹۳ ۳ دکتر شمشیرساز     ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰
 
 
۱۳:۳۰-۱۵
  ۱۰:۴۵- ۱۲:۰۰  
۷ مدلسازی سیستم­های مکاترونیکی) مدلسازی سیستم های بیولوژیکی) ۳۳۸۱۱۳۳ ۳ دکتر توحیدخواه [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۹:۱۵-۱۰:۳۰   ۹:۱۵-۱۰:۳۰    
۸ ارتعاشات سیستم­های ممتد ۲۶۸۲۷۶۳ ۳ دکتر اوحدی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۰-۱۵   ۱۸-۱۶:۳۰    
۹ رباتیک پیشرفته ۲۳۸۰۰۴۳ ۳ دکتر خسروی     ۱۶:۱۵-۱۵   ۱۶:۱۵-۱۵  
۱۰ هوش محاسباتی و کاربردآن در مکاترونیک ۲۳۸۹۱۳۳ ۳ دکتر عبدالهی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰   ۱۳:۳۰-۱۵   ۱۳:۳۰-۱۵  
۱۱ کنترل دیجیتال  (دانشکده مکانیک) ۲۶۸۳۶۵۳ ۳ دکتر فانی  صابری     ۱۶:۳۰-۱۸   ۱۶:۳۰-۱۸  
۱۲ کنترل سیستمهای مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۶۳ ۳ دکتر صورتگر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵    
۱۳  دینامیک سامانه های چند جسمی ۲۶۹۲۵۸۳ ۳ دکتر تقوایی پور   ۱۳:۳۰-۱۵   ۱۳:۳۰-۱۵    
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1320 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر