دروس ارائه شده تحصیلات تکمیلی دانشکده برق در ترم جاری

 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 | 
# کد  نام  واحد  گروه**  زمان (۱)**  زمان (۲)**  زمان (۳)**  استاد (۱)**  تاریخ امتحان 
 ۱ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۷ دوشنبه[۱۵-۱۳]     دوست محمدی، علی  
 ۲ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۳ دوشنبه[۱۷-۱۵]     عمادی، محمدجواد  
 ۳ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۴ دوشنبه[۱۷-۱۵]     قربانی، ایاز  
 ۴ ۲۳۲۸۲۴۳ الکترونیک نوری پیشرفته ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۵ ۲۳۸۰۱۱۳ ریاضیات پیشرفته مهندسی ۳ ۲ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] مرادی، غلامرضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۶ ۲۳۸۱۴۱۳ مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۷ ۲۳۸۲۲۱۳ الکترونیک قدرت ۱ ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] چهارشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شکرالهی مغانی، جواد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۸ ۲۳۸۲۴۲۳ برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] چهارشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] محمدی اردهالی، مرتضی [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۹ ۲۳۸۲۵۶۳ کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵]   فتحی، سیدحمید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۱۰ ۲۳۸۳۱۹۳ پردازش سیگنال دیجیتال ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵]   شیخ زاده نجار، حمید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۱۱ ۲۳۸۴۶۲۳ شناسایی سیستم ۳ ۱ شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵]   کراری، مهدی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
 ۱۲ ۲۳۸۱۳۱۳ میکروپروسسور ۲ ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] معتمدی، سیداحمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۳ ۲۳۸۲۲۵۳ دینامیک سیستمهای قدرت ۱ ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] رستگار، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۴ ۲۳۸۲۵۱۳ تکنولوژی فشار قوی و عایقهای الکتریکی ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   وحیدی، بهروز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 ۱۵ ۲۳۸۳۳۱۳ تئوری اطلاعات ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] چهارشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] عمادی، محمدجواد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۶ ۲۳۸۳۵۷۳ اصول سیستمهای رادار ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   قربانی، ایاز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۷ ۲۳۸۳۸۶۳ الکترومغناطیس پیشرفته ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] چهارشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دهخدا، پریسا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۸ ۲۳۸۴۹۸۳ مباحث ویژه (مباحث پیشرفته در سیستمهای جمعی) ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   عطریان فر، هاجر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۱۹ ۲۳۹۶۵۳۳ مدارهای مجتمع خطی (CMOS) ۳ ۱ شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] دوشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵] یاوری، محمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
 ۲۰ ۲۳۲۸۰۳۳ پردازش سیگنال دیجیتال ۳ ۱ شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] چهارشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سیدین، ساناز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
 ۲۱ ۲۳۸۴۷۶۳ سیستم سینگولار ۳ ۱ شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] شفیعی، مسعود [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
 ۲۲ ۲۳۸۲۶۲۳ قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت ۳ ۱ شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] منتصرکوهساری، شهرام [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
 ۲۳ ۲۳۸۷۱۲۳ بهره‌برداری از سیستمهای قدرت ۳ ۱ شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] دوشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] چهارشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] عابدی، مهرداد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۱
 ۲۴ ۲۳۸۰۷۳۳ شبکه‌های عصبی ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵]   فائز، کریم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۲۵ ۲۳۸۱۱۸۳ کوانتوم الکترونیک ۱ ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] یکشنبه[۹-۷:۴۵] غفوری فرد، حسن [۱۴-۱۷] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۲۶ ۲۳۸۲۶۷۳ حفاظت پیشرفته در سیستمهای قدرت ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵]   نفیسی، حامد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۲۷ ۲۳۸۲۸۶۳ کیفیت توان ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵]   حسینیان، سیدحسین [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۲۸ ۲۳۸۳۱۲۳ فرایندهای اتفاقی ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵] چهارشنبه[۹-۷:۴۵] امین داور، حمیدرضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۲۹ ۲۳۸۹۱۶۳ کنترل سیستمهای مکاترونیکی ۳ ۱ شنبه[۹-۷:۴۵] دوشنبه[۹-۷:۴۵]   صورتگر، امیر ابوالفضل [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
 ۳۰ ۲۳۸۰۱۱۳ ریاضیات پیشرفته مهندسی ۳ ۳ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] دوشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] منهاج، محمدباقر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۱ ۲۳۸۱۲۷۳ ادوات نیمه هادی ۱ ۳ ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پنج شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] شالچیان، مجید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۲ ۲۳۸۱۹۸۳ نظریه یادگیری آماری ۳ ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵]   پوراحمدی، وحید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۳ ۲۳۸۲۲۴۳ تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ۳ ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پنج شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] میلی منفرد، جعفر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۴ ۲۳۸۳۵۴۳ طرح شبکه‌های رادیویی ۳ ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵]   صراف شیرازی، رضا [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۵ ۲۳۸۷۱۶۳ انرژیهای تجدید‌پذیر ۱ ۳ ۱ یکشنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] سه شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] پنج شنبه[۱۰:۳۰-۹:۱۵] ریاحی دهکردی، غلامحسین [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
 ۳۶ ۲۳۸۰۰۹۳ مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] عبدا...شمشیرساز، مهناز [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۳۷ ۲۳۸۰۶۴۳ طراحی مدارات فعال مایکروویو ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   عبدی پور، عبدالعلی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۳۸ ۲۳۸۰۷۴۳ شبکه‌های بدون سیم پیشرفته ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   محمدی، عباس [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۳۹ ۲۳۸۱۱۱۳ کاوش دادگان انبوه ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   شریفیان خرطومی، سعید [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۴۰ ۲۳۸۳۲۶۳ مباحث ویژه (مسائل مقدار مرزی در الکترومغناطیس) ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵]   آزادی نمین، فرهاد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۴۱ ۲۳۸۴۵۳۳ کنترل غیرخطی ۳ ۱ یکشنبه[۱۲-۱۰:۴۵] سه شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] عبدالهی، فرزانه [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
 ۴۲ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۱ یکشنبه[۱۲:۱۵-۱۰:۳۰]     صادقی، حسام الدین  
 ۴۳ ۲۳۸۱۱۷۳ تئوری و تکنولوژی ساخت عناصر و قطعات نیمه هادی ۱ ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] شنبه[۱۶:۳۰-۱۵] کاتوزیان، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۴ ۲۳۸۲۸۸۳ تولید پراکنده ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰]   باباملک قره پتیان، گیورک [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۵ ۲۳۸۳۷۵۳ پردازش سیگنالهای تصویری ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰]   آقایی نیا، حسن [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۶ ۲۳۸۳۸۹۳ سنجش از راه دور ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰]   توکلی، احد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۷ ۲۳۸۴۱۴۳ سیستمهای کنترل چند متغیره ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰] پنج شنبه[۱۲-۱۰:۴۵] افشار، احمد [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۸ ۲۳۸۹۱۳۳ هوش محاسباتی و کاربرد آن در مکاترونیک ۳ ۱ یکشنبه[۱۵-۱۳:۳۰] سه شنبه[۱۵-۱۳:۳۰]   عبدالهی، فرزانه [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 ۴۹ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۲ یکشنبه[۱۵-۱۳]     آقامیرسلیم، سیدمجتبی  
 ۵۰ ۲۳۸۰۰۴۳ رباتیک پیشرفته ۳ ۱ یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] سه شنبه[۱۶:۳۰-۱۵]   خسروی، محمد اعظم [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۲
 ۵۱ ۲۳۸۲۱۰۳ شبکه‌های هوشمند و ریزشبکه‌ها ۳ ۱ یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۵] سه شنبه[۱۶:۳۰-۱۵]   باباملک قره پتیان، گیورک [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۱/۲
 ۵۲ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۵ یکشنبه[۱۷-۱۵]     جهانشاهی، امیر  
 ۵۳ ۲۳۸۶۹۰۲ سمینار ۲ ۶ یکشنبه[۱۷-۱۵]     شریفیان خرطومی، سعید  
 ۵۴ ۲۳۸۲۴۳۳ روشهای نوین کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت ۳ ۱ یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵]   خرسندی، امیر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
 ۵۵ ۲۳۸۳۲۹۳ جنگ الکترونیک ۳ ۱ یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵]   نوروزی، یاسر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
 ۵۶ ۲۳۸۳۳۵۳ فوتونیک ۳ ۱ یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵]   عسکرپور، امیرنادر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
 ۵۷ ۲۳۸۳۷۷۳ مخابرات ماهواره‌ای ۳ ۱ یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵]   صفوی همامی، سیدمصطفی [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
 ۵۸ ۲۳۸۴۸۰۳ کنترل فازی ۳ ۱ یکشنبه[۹-۷:۴۵] سه شنبه[۹-۷:۴۵]   منهاج، محمدباقر [۹-۱۲] ۱۳۹۹/۱۰/۲۲CAPTCHA
دفعات مشاهده: 19484 بار   |   دفعات چاپ: 258 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر